เที่ยวตามรอย พระราชดำริเขื่อนสิรินธร

มาเที่ยวอุบลราชธานี อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องไปเที่ยวนั้นคือ “เขื่อนสิรินธร” เขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล บริเวณ แก่งแซน้อย ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2514

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนานนาม เขื่อนว่า “สิรินธร”

ที่นี่นอกจากจะอำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางด้านชลประทาน การป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

โดยบริเวณเขื่อนได้มีการจัดสร้าง “สวนสิรินธร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2533

ซึ่งร่มรื่นไปด้วยต้นนานาชนิด เหมาะแก่การมาพักผ่อน ภายในสวนมีสิ่งที่น่าสนใจคือ ประติมากรรมรูปช้าง 3 เชือก ตีระนาด สีซอและเป่าขลุ่ย ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดปราน     เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง : เขื่อนสิรินธร ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์ :045366081