มหาสารคาม

มหาสารคาม

30 พ.ย. 2558 ผู้ชม: 5,933

แผนที่
จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน 
ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค 
เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน”มหาสารคาม
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี 
และ เนื่องจากยังมีความเจริญไม่มากนัก ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเมืองนี้จึงได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวอีสาน
อันเรียบง่ายและบริสุทธิ์ เป็นเสน่ห์ที่นับวันจะหาได้ยากในสังคมเมืองปัจจุบัน

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม     ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นเมืองแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ มีประวัติความเป็นมายาวนานมาหลายร้อยปี เพราะพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลาย และปาละวะของอินเดีย ผ่านเมืองพุกาม ตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล้วยังเคยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ผ่านมาทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่น ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีชาติพันธุ์หลายเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองพูด ภาษาอีสาน ชาวไทยย้อและชาวผู้ไท เมืองมหาสารคามนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ยกบ้านลาดกุดยางใหญ่ขึ้นเป็นเมือง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2408 โดยแยกพื้นที่และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด และโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท์)เป็นพระเจริญราชเดชเจ้าเมือง มีท้าวบัวทอง เป็นผู้ช่วยขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นกับกรุงเทพ ฯ เมื่อ พ.ศ. 2412

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดแสดงความเป็นมาของศิลปะอีสานตลอดจนศิลปหัตถกรรม    เช่น    การทอผ้า  ลายผ้าต่างๆ     รวมถึงวรรณคดีอีสานประเภทใบลานซึ่งหาชมได้ยาก และภาพสไลด์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอีสานให้ชมด้วย


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงนิทรรศการแบบถาวร  เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ความเป็นมาของการทอผ้า การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน งานไม้ งานหล่อโลหะ การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องดนตรี วรรณกรรม จารึกภาษาโบราณ รวมทั้งผลงานศิลปะร่วมสมัยของนิสิต นักศึกษา เปิดให้ชมในวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ และวันเสาร์ครึ่งวัน (หากติดต่อล่วงหน้าสถาบันฯ ก็ยินดีเปิดให้ชมเป็นพิเศษ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4372 1686


กู่มหาธาตุ  (ปรางค์กู่บ้านเขวา) 

ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา ตำบลเขวา เป็นโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาศาล ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมแบบบายน ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม สูงจากพื้นดินถึงยอด 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก ภายในปราสาทมีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือสังข์ มีกำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ  โคปุระอยู่แนวด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าออกภายในกำแพงเพียงด้านเดียว บรรณาลัยอยู่ภายในกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีทางเข้าในปรางค์ประธานเพียงด้านเดียว คือ ทิศตะวันออก ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามถนนแจ้งสนิท 13 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 23  มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด)


ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  

ตั้งอยู่ถนนหน้าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 เมื่อท้าวมหาชัยเจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก ได้รวบรวมไพร่พลจากร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม่ได้สร้างหลักเมือง และอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาประทับเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นสถานที่ที่ชาวจังหวัดมหาสารคามให้ความเคารพนับถือกันมาก


พระธาตุนาดูน 

พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน  เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เดิมเคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น  ที่สำคัญคือมีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปและพระพิมพ์ลายหลายแบบจำนวนมาก สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นในเนื้อที่ 902 ไร่ โดยบริเวณรอบ ๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา การเดินทาง จากตัวเมืองมหาสารคามใช้ทางหลวงหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน ห่างจากตัวเมือง 65 กิโลเมตร

 


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นป่าธรรมชาติ มีน้ำไหลเฉพาะที่ตลอดเวลา หรือที่เรียกว่าป่าน้ำซับ มีพืชและสัตว์ที่ไม่ค่อยพบในที่อื่น ๆ เช่น ต้นลำพัน หรือธูปฤาษี เห็ดลาบ ปลาคอ กั้ง งูเขาและปูทูลกระหม่อม (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงพระราชทานชื่อ) หรือปูแป้งเป็นปูน้ำจืดที่สวยที่สุดในโลก  ตัวขนาดใหญ่กว่าปูนา ลำตัวมีหลายสี เช่น ม่วง ส้ม เหลืองและขาว ซึ่งพบเฉพาะที่ป่าดูนลำพันแห่งนี้เท่านั้น นอกจากนี้ป่าดูนลำพันยังเป็นแหล่งดูนก และศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 08 1817 9441, 08 1799 8795


วนอุทยานโกสัมพี 

ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวขวาง ริมฝั่งแม่น้ำชี วนอุทยานโกสัมพี มีเนื้อที่กว้าง 125 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2519 เป็นสวนป่ามีต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นยางขนาดใหญ่ ต้นตะแบก ต้นกระทุ่ม ฯลฯ แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมติดต่อกัน มีหนองน้ำธรรมชาติ ทัศนียภาพร่มรื่น เป็นที่อาศัยของนกต่างๆ และลิงแสมฝูงใหญ่จำนวนหลายร้อยตัว รวมทั้งลิงแสมสีทองซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายาก สิ่งที่น่าสนใจในวนอุทยานได้แก่ แก่งตาด  เป็นหินดินดานที่มีบริเวณกว้างอยู่ในลำน้ำชี  ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของวนอุทยานโกสัมพี  ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม น้ำตื้นมองเห็นหินดินดาน ที่มีน้ำไหลกระทบเป็นฟองคลื่นขาวสะอาดตา  และบริเวณที่ติดต่อกับริมฝั่งลำน้ำชีก็มีทัศนียภาพที่สวยงามเช่นกัน


ลานข่อย  

เป็นลานต้นข่อยที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ ตกแต่งเป็นไม้แคระรูปต่าง ๆ มากกว่า  200 ต้น ลิงแสม  เป็นสัตว์ประจำถิ่นของป่าแห่งนี้ โดยลิงแสมในวนอุทยานฯ จะมี 2 สี คือ ลิงแสมสีเทา และลิงแสมสีทอง  การเดินทาง จากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 208 ระยะทาง 28 กิโลเมตร ถึงสี่แยกโกสุมพิสัย ตรงเข้าทางลาดยาง 450 เมตร

277/20-21 ถ.กลางเมือง (ริมบึงแก่นนครฝั่งทิศตะวันตก) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 0 4322 7714-5 โทรสาร 0 4322 7719 E-mail : tatkhkn@tat.or.th
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 043-777-231

สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม 0-4374-0833

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 043-711098, 043-723550
สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม 043-771205 
สถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัย 043-761191
สถานีตำรวจภูธรบรบือ 043-771629 , 043-771191 , 043-771663
สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย 043-789023
สถานีตำรวจภูธรเชียงยืน 043 - 781077-8
สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม 043-234886
สถานีตำรวจพยัคฆภูมิพิสัย 043-791395
สถานีตำรวจภูธรนาดูน 043-797191,043-797103
สถานีตำรวจภูธรนาเชือก 043-779177 หรือ 191
สถานีตำรวจภูธรกุดรัง 043-728191, 043-728250
สถานีตำรวจภูธรยางสีสุราช 0-4372-9303 , 0-4372-9191
สถานีตำรวจภูธรแกดำ
สถานีตำรวจภูธรดอนหว่าน 043-731517
สถานีตำรวจภูธรชื่นชม 04375-1191
สถานีตำรวจภูธรเหล่า 043-762896
สถานีตำรวจภูธรราษฎร์เจริญ 043 992 035
สถานีตำรวจภูธรปอพาน 043-989055
สถานีตำรวจภูธรท่าตูม
สถานีตำรวจภูธรมะค่า 043 774 091
สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ 043-754088
สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน
สถานีตำรวจภูธรหนองซอน 043-752 111 043-752
สถานีตำรวจภูธรกู่ทอง 043-988555
สถานีตำรวจภูธรนาข่า 0-4372-7433.

โรง พยาบาลกันทรวิชัย 043-789205,043-744136
โรง พยาบาลโกสุมพิสัย 043-761861-3
โรง พยาบาล เชียงยืน 043-781045, 043-781103
โรง พยาบาลนาเชือก 043-779029
โรง พยาบาล นาดูน 043-771686,043- 771439
โรง พยาบาล บรบือ 053-620731-2
โรง พยาบาล มหาสารคาม 043-711289


ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม 0-4374-2613
ที่ว่าการอำเภอแกดำ 0-4378-7034
ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย 0-4376-1454
ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย 0-4378-9133,0-4378-9437
ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน 0-4378-1340
ที่ว่าการอำเภอบรบือ 0-4377-1053
ที่ว่าการอำเภอนาเชือก 0-4377-9193
ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 043-791100,043-790580,043-791699,043-791080
ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม 0-4379-9458
ที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช 043-729148
ที่ว่าการอำเภอกุดรัง 0-4272-8215
ที่ว่าการอำเภอชื่นชม  0-4375-1194
ที่ว่าการอำเภอนาดูน 0-4379-7110,0-4379-7296
ผู้ชม : 5,934

250.5k แชร์เรื่องนี้

แสดงความคิดเห็น