อีสานรวมฮิต

ท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม

02 พ.ย. 2560 ผู้ชม: 317

ท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม
กำหนดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ จังหวัดนครพนมนครพนม  สะหวันเขต (สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) มุกดาหารวันศุกร์ที่ ๘ – วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ดำเนินการโดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา 

พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามตามเหมาะสม

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ลงทะเบียน/ รับของว่าง/ของที่ระลึก ที่ภัตตศาลา มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

๑๙.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๔.๐๐ – ๐๔.๓๐ น. แวะปั้มน้ำมัน / ทำภารกิจส่วนตัว

๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม

๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม / เอาสัมภาระส่วนตัวเข้าที่พัก

๐๕.๓๐ – ๐๕.๔๕ น. เตรียมตัวตักบาตร ด้านหน้า วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

๐๕.๔๕ – ๐๖.๔๕ น. ตักบาตร 

๐๖.๔๕ – ๐๗.๐๐ น. รวมตัวกันเดินมารับประทานอาหารเช้าที่ ร้านดาวทอง (อยู่ใกล้ๆวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร)

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านดาวทอง

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย

๐๙.๑๕ น. รวมตัวกันหน้าที่พัก / เดินมาขึ้นรถพร้อมกัน

๐๙.๒๐ น. ออกเดินทางไปพระธาตุศรีคูณ อ.นาแก นครพนม

๑๐.๐๐ น. ถึงพระธาตุศรีคูณ

๑๐.๔๐ น. ออกเดินทางจากพระธาตุศรีคูณ เพื่อมารับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร สวีทโฮม นครพนม

๑๑.๒๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๒๐ – ๑๓.๓๐ น. ถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๓.๕๐ น. นัดรวมตัวกันที่หน้าบริเวณด้านหน้าองค์พระธาตุพนม

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คุณหมอบัญชานำชมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร / พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร(ร่าง)บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม

๙ - ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมโดย  จังหวัดนครพนม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เทศบาลตำบลธาตุพนมหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ“ร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืนครั้งสำคัญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภาคอีสาน ณ จอมเจดีย์แดนอีสานปรากฏตามตำนานอุรังคธาตุว่าประดิษฐานกระดูกหัวอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้า (พิเศษเพิ่มเติมในบางปี) ทำบุญวันคล้ายวันเกิดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ทำบุญตักบาตร เจริญพุทธมนต์ และทักษิณาวัตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๐๐ รูปช่วงที่ ๑ สักการบูชาองค์พระธาตุพนม และ พิธีเปิด

๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๖๐นำสักการบูชาองค์พระธาตุพนม นำโดย พระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  

๑๗.๑๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและองค์พระธาตุพนม เปิดกรวยราชสักการะ

๑๗.๒๐ – ๑๗.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ดำรงค์)กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

๑๗.๓๐ – ๑๗.๔๐ น. ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม

๑๗.๔๐ – ๑๘.๐๐ น. แสดงปฐมธรรมกถาและนำภาวนาเปิดงานโดย เจ้าคณะภาค ๑๐

๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  กล่าวความเป็นมาของพระธาตุพนมช่วงที่ ๒ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา

๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเย็น และเจริญภาวนาโดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญช่วงที่ ๓ แสดงธรรมและนำภาวนา

๑๙.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. แสดงธรรมและนำภาวนา โดยพระภิกษุสงฆ์ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนา

๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเช้า เจริญสมาธิจิตตภาวนา และ กราบลาองค์พระธาตุพนมโดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญช่วง ๕ ทำบุญตักบาตร

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณรหมายเหตุ การแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ

** หมายเหตุ ใช้ตามกำหนดการฏิบัติบูชาพระธาตุพนม  ** ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.ของวันเสาร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ในช่วงเวลาดังกล่าว ดำเนินตามกิจกรรม ดูแลตัวเอง)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐๐

๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร

๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัยทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระขึ้นรถ

๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๒ จังหวัด มุกดาหาร ระยะทาง ๕๐ กม.

๑๐.๐๐ น. ถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ จังหวัด มุกดาหาร / จะมีเจ้าหน้าที่ไกด์รอรับที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อนำคณะทำเอกสารผ่านแดนฝั่งไทย – ฝั่งลาว

๑๑.๐๐ น. ออกเดินทาง สู่พระธาตุอิงฮัง

๑๑.๒๐ น. เดินทางถึง พระธาตุอิงฮัง / นมัสการพระธาตุอิงฮัง (พระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม)เป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกระดูกสันหลังของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานคู่เมืองของชาวสะหวันเขต / ออกเดินทางสู่ร้านอาหาร

๑๒.๓๐ น. ถึงร้านอาหารรับประทานอาหารกลางวันแวะเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ๑ อำเภอ ๑ ผลิตภัณฑ์ (ODOP)

๑๔.๐๐ น. ออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ จังหวัด มุกดาหาร

๑๔.๓๐ น. เดินทางกลับประเทศไทย

๑๖.๐๐ น. ถึงบ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ น. พิธีต้อนรับจากบ้านภูและชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น ชุมชนวิถีพุทธวิถีวัฒนธรรม ที่ฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมและรักษาไว้ได้อย่างงดงาม

๒๑.๓๐ น. พักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๖.๐๐ น. ใส่บาตรตอนเช้าที่หน้าบ้านที่พักของแต่ละท่าน /รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักของแต่ละท่านทำภารกิจส่วนตัว / นำชมโบราณสถาน / เก็บสัมภาระขึ้นรถ

๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางจากบ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๒.๐๐ น. แวะปั้มน้ำมัน  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

๑๒.๔๐ น. ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๒๑.๐๐ น. ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อน ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ(๕๐เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้  กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไปให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ : 

หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงินหากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก 

ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงินข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วันควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทางการจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงินกรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทางรบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๕๙ คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทางร่วมสมทบการเดินทาง ๕,๕๐๐ บาท **ราคานี้เป็นราคาที่ ๕๙ คนการสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

( กรุณาสมทบการเดินทางมาในระยะเวลาดังกล่าวด้วย) โดยทำได้ ๒ ช่องทาง ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓  ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่402–894201–0 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ – ๙๓๖ - ๒๙๐๐  

พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง   อีเมล์ dhammatrip@bia.or.th   สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว : แต่งกายชุดขาวเข้าร่วมงานปฏิบัติบูชาประจำปีพระธาตุพนม

๑.  การแต่งกาย   
   ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาว,กางเกงสีขาว/หรือผ้าถุงสีดำ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)     
   ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆสีขาว,กางเกงสีสุภาพ๒.  ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว    
  
๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทางจุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนา  ให้คุ้มค่า

ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม  คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

แสดงความคิดเห็น