เชิญร่วมงานปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม 2560 9-10 ธันวาคม 2560

เชิญร่วมงานปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม 2560 9-10 ธันวาคม 2560
วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ขอเชิญร่วมบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
----------------------------------------------------------------------
ททท. ชูอัตลักษณ์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสาน “ดินแดนมหัศจรรย์แห่งศาสนา” ร่วมกับจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม เทศบาลตำบลท่าอุเทน และสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน จัดกิจกรรมบำเพ็ญภาวนางาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” ในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เจาะตลาดผู้สูงวัยรวมทั้งขยายฐานไปยังตลาดกลุ่ม Gen X และ Gen Y ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและแสวงหาแก่นธรรมเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มจังหวัดภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ต่อไป

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า รัฐบาลประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 เป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน


กิจกรรมสำคัญนี้ ประกอบด้วยการอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์รูปสำคัญแสดงธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ นำเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมตลอดคืนวันเสาร์ที่ 9 จนถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม จากนั้นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอธาตุพนม จะนำข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลมาประกอบอาหารให้คนที่เข้าร่วมงานได้ทำบุญตักบาตร สะท้อนอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย พลังศรัทธาของทุกภาคส่วนได้อิ่มบุญอิ่มใจ ผ่านงาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” และขยายผลต่อยอดท่องเที่ยวเชิงศาสนาสักการะปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมได้ตลอดทั้งปี และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครพนมได้อีกด้วย

กำหนดการ

บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม
๙ - ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดย จังหวัดนครพนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เทศบาลตำบลธาตุพนม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
“ร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืนครั้งสำคัญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภาคอีสาน ณ จอมเจดีย์แดนอีสาน
ปรากฏตามตำนานอุรังคธาตุว่าประดิษฐานกระดูกหัวอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ช่วงเช้า (พิเศษเพิ่มเติมในบางปี) ทำบุญวันอายุมงคล ๗๗ ปี พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา 
ทำบุญตักบาตร เจริญพุทธมนต์ 
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป

ช่วงบ่าย *พิเศษเฉพาะปีนี้ *พิธีส่งมอบผ้าพระเวส เนื่องในโครงการ ๘๙ พระเวสศรัทธาในหลวง รัชกาลที่ ๙
๑๖.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
เป็นประธานพิธีส่งมอบผ้าพระเวสแก่วัดและสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๙๙ แห่ง
ช่วงที่ ๑ สักการบูชาองค์พระธาตุพนม และ พิธีเปิด
๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๖๐
นำสักการบูชาองค์พระธาตุพนม นำโดย พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
๑๗.๑๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและองค์พระธาตุพนม 
เปิดกรวยราชสักการะ
๑๗.๒๐ – ๑๗.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ดำรงค์)
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
๑๗.๓๐ – ๑๗.๔๐ น. ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร) กล่าวถึงการจัดกิจกรรม
งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
๑๗.๔๐ – ๑๘.๐๐ น. แสดงปฐมธรรมกถา นำภาวนาเปิดงาน กล่าวความเป็นมาของพระธาตุพนม
โดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
ช่วงที่ ๒ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา
โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ช่วงที่ ๓ แสดงธรรมและนำภาวนา
๑๙.๐๐ (วันที่ ๙ ธ.ค.) – ๐๔.๐๐ น. (วันที่ ๑๐ ธ.ค.) แสดงธรรมและนำภาวนา โดยพระภิกษุสงฆ์
ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนา
๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. (วันที่ ๑๐ ธ.ค.) ร่วมทำวัตรเช้า เจริญสมาธิจิตตภาวนา และ กราบลาองค์พระธาตุพนม
โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ช่วง ๕ ทำบุญตักบาตร
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. (วันที่ ๑๐ ธ.ค.) ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร

หมายเหตุ การแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com 
ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1 
และหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ โทร. 0 2936 2800 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2250 5500 โทรสาร 0 2250 5583
e-mail : nemdiv@tat.or.th www.เที่ยวอีสาน.com
ผู้ชม: 767

แสดงความคิดเห็น

ข่าวกิจกรรม

ตักบาตรข้าวเหนียว ๑ เดียวไม่เหมือนใคร ณ บริเวณหมู่บ้านภาคอีสาน สวนลุมพินี

ตักบาตรข้าวเหนียว ๑ เดียวไม่เหมือนใคร ณ บริเวณหมู่บ้านภาคอีสาน สวนลุมพินี

งานบุญ “ตักบาตรข้าวเหนียว ๑ เดียวไม่เหมือนใคร” ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหมู่บ้านภาคอีสาน สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

เตรียมตัวให้พร้อม! มีเพื่อนบอกเพื่อน แชร์กันให้สนั่น... โพสต์ภาพไปเที่ยวอีสาน ในช่วงเที่ยวปีใหม่นี้ แล้วพบกันเร็วๆนี้!!

เตรียมตัวให้พร้อม! มีเพื่อนบอกเพื่อน แชร์กันให้สนั่น... โพสต์ภาพไปเที่ยวอีสาน ในช่วงเที่ยวปีใหม่นี้ แล้วพบกันเร็วๆนี้!!

เตรียมตัวให้พร้อม! มีเพื่อนบอกเพื่อน แชร์กันให้สนั่น... โพสต์ภาพไปเที่ยวอีสาน ในช่วงเที่ยวปีใหม่นี้ แล้วพบกันเร็วๆนี้!!

ดูทั้งหมด

เที่ยว พัก กิน ถิ่นอีสาน

ร้านอาหาร เลยดานัง สาขา 2 เลย

ร้านอาหาร เลยดานัง สาขา 2 เลย

ร้านเลยดานัง เป็นร้านอาหารเวียดนามที่เปิดคู่กับจังหวัดเลยมานานหลายปี สาขาที่ 2 บรรยากาศภายในร้านยังคงตกแต่งแบบเรียบง่าย มีกลิ่นอายเวียดนาม เน้นการบริการแบบเป็นกันเอง บริการอาหารเวียดนามต้นตำรับ มีทั้ง แหนมเนือง, กุ้งพันอ้อย, บั่นหอย, เปาะเปี๊ยะสด, เปาะเปี๊ยะทอด และเพิ่มเมนูพิเศษเอาใจลูกค้าอย่างเมนู ส้มตำ แกงเห็ด เพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้ามากขึ้น เหมาะกับการทานอาหารกับกลุ่มพื่อน คนรู้ใจ หรือมาทานกับครอบครัว

Dai Heng Boutique Hotel สาขา 2

Dai Heng Boutique Hotel สาขา 2

ใดเฮงบูติคโฮเต็ล เปิดให้บริการอยู่ถนนชายโขง ที่ตั้งโรงแรมอยู่ไม่ไกลกันมาก ซึ่งสไตล์การตกแต่งคงคอนเซ็ปต์ของโรงแรมใดเฮงเอาไว้ บรรยากาศทั้งสองที่คล้ายๆ กันตรงที่อยู่ริมแม่น้ำโขง จุดเด่นของสาขาที่ 2 แห่งนี้ก็คือ เพียงเปิดประตูออกจากห้องพักก็สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขง ทอดยาวไปจนสุดสายตา นับเป็นเสน่ห์ของเชียงคานที่นักท่องเที่ยวต่างหลงรัก

ครัวคุณปืน เชียงคาน

ครัวคุณปืน เชียงคาน

ครัวคุณปืน ตัวบ้านเป็นสีเหลือง แต่ด้านในทาด้วยสีเขียว บรรยากาศภายนอกมีต้นไม้ล้อมรอบ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้เลื้อย โซนทานอาหารด้านในเป็นเก้าอี้ไม้ ด้านนอกต่อเติมให้เป็นโซนทานอาหารแบบเอาท์ดอร์ ด้วยโต๊ะหินอ่อนหลังคามุงจาก เมนูอาหารส่วนใหญ่เป็นเมนูจากปลาน้ำโขง อาทิ ปลาช่อนน้ำตก, ปลาลุยสวน และเมนูอื่นๆ อย่าง หมึกสดไข่เค็ม และส้มตำทอด

ดูทั้งหมด