ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม 2560 9-10 ธันวาคม 2560

21 พ.ย. 2560 ผู้ชม: 1,134

เชิญร่วมงานปฏิบัติบูชา พระธาตุพนม 2560 9-10 ธันวาคม 2560
วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ขอเชิญร่วมบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
----------------------------------------------------------------------
ททท. ชูอัตลักษณ์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสาน “ดินแดนมหัศจรรย์แห่งศาสนา” ร่วมกับจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม เทศบาลตำบลท่าอุเทน และสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน จัดกิจกรรมบำเพ็ญภาวนางาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” ในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เจาะตลาดผู้สูงวัยรวมทั้งขยายฐานไปยังตลาดกลุ่ม Gen X และ Gen Y ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและแสวงหาแก่นธรรมเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มจังหวัดภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ต่อไป

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า รัฐบาลประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 เป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน


กิจกรรมสำคัญนี้ ประกอบด้วยการอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์รูปสำคัญแสดงธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ นำเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมตลอดคืนวันเสาร์ที่ 9 จนถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม จากนั้นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอธาตุพนม จะนำข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลมาประกอบอาหารให้คนที่เข้าร่วมงานได้ทำบุญตักบาตร สะท้อนอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย พลังศรัทธาของทุกภาคส่วนได้อิ่มบุญอิ่มใจ ผ่านงาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” และขยายผลต่อยอดท่องเที่ยวเชิงศาสนาสักการะปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมได้ตลอดทั้งปี และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครพนมได้อีกด้วย

กำหนดการ

บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม
๙ - ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดย จังหวัดนครพนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เทศบาลตำบลธาตุพนม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
“ร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืนครั้งสำคัญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภาคอีสาน ณ จอมเจดีย์แดนอีสาน
ปรากฏตามตำนานอุรังคธาตุว่าประดิษฐานกระดูกหัวอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ช่วงเช้า (พิเศษเพิ่มเติมในบางปี) ทำบุญวันอายุมงคล ๗๗ ปี พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา 
ทำบุญตักบาตร เจริญพุทธมนต์ 
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป

ช่วงบ่าย *พิเศษเฉพาะปีนี้ *พิธีส่งมอบผ้าพระเวส เนื่องในโครงการ ๘๙ พระเวสศรัทธาในหลวง รัชกาลที่ ๙
๑๖.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
เป็นประธานพิธีส่งมอบผ้าพระเวสแก่วัดและสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๙๙ แห่ง
ช่วงที่ ๑ สักการบูชาองค์พระธาตุพนม และ พิธีเปิด
๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๖๐
นำสักการบูชาองค์พระธาตุพนม นำโดย พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
๑๗.๑๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและองค์พระธาตุพนม 
เปิดกรวยราชสักการะ
๑๗.๒๐ – ๑๗.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ดำรงค์)
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
๑๗.๓๐ – ๑๗.๔๐ น. ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร) กล่าวถึงการจัดกิจกรรม
งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
๑๗.๔๐ – ๑๘.๐๐ น. แสดงปฐมธรรมกถา นำภาวนาเปิดงาน กล่าวความเป็นมาของพระธาตุพนม
โดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
ช่วงที่ ๒ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา
โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ช่วงที่ ๓ แสดงธรรมและนำภาวนา
๑๙.๐๐ (วันที่ ๙ ธ.ค.) – ๐๔.๐๐ น. (วันที่ ๑๐ ธ.ค.) แสดงธรรมและนำภาวนา โดยพระภิกษุสงฆ์
ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนา
๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. (วันที่ ๑๐ ธ.ค.) ร่วมทำวัตรเช้า เจริญสมาธิจิตตภาวนา และ กราบลาองค์พระธาตุพนม
โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ช่วง ๕ ทำบุญตักบาตร
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. (วันที่ ๑๐ ธ.ค.) ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร

หมายเหตุ การแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com 
ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1 
และหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ โทร. 0 2936 2800 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2250 5500 โทรสาร 0 2250 5583
e-mail : nemdiv@tat.or.th www.เที่ยวอีสาน.com

แสดงความคิดเห็น