ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติธรรมวัดป่าบุญล้อม อุบลราชธานี

14 ก.พ. 2561 ผู้ชม: 881

ปฏิบัติธรรมวัดป่าบุญล้อม อุบลราชธานี

กำหนดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปฏิบัติธรรมวัดป่าบุญล้อม อุบลราชธานี

ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงที่ผาแต้ม โขงเจียม

วันพฤหัสบดีที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา  ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

*หมายเหตุ:กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น.      เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง

รับเต็นท์ (สำหรับท่านที่จองไว้)

๑๙.๐๐ น.                  ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี

 

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๐๕.๓๐ น.                  ถึงอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี / ทำภารกิจส่วนตัว           

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.         ภาวนารับอรุณยามเช้า / อาบน้ำ

๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.         รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๔๐-๐๘.๔๐ น.         เรียนรู้อารยธรรมลุ่มน้ำโขงผ่านฮูปแต้มภาพสีเขียนโบราณ ผาแต้ม

๐๙.๐๐ น.                  ออกเดินทางสู่จุดชมวิวแม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม                 

๐๙.๔๐ น.                  ถึงจุดชมวิวแม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม

๑๐.๒๐ น.                  ออกเดินทางไปวัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

๑๑.๒๐ น.                  ถึงวัดภูเขาแก้ว

๑๒.๐๐ น.                  ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๔๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๒๐ น.                  ออกเดินทางไปวัดป่าบุญล้อม อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

๑๔.๒๐ น.                  ถึงวัดป่าบุญล้อม / เข้ากราบเจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อม

๑๕.๐๐๑๗.๐๐ น.       เก็บสัมภาระ / พักผ่อน

                             น้ำปานะ / ทำภารกิจส่วนตัว

 

** หมายเหตุ ตั้งแต่นี้ไปปฏิบัติตามตารางของวัด จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๕.๐๐ น.

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๕.๐๐ น.                  กราบลาเจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อม

๑๕.๓๐ น.                  เก็บสัมภาระ / ทำภารกิจส่วนตัว

๑๖.๓๐ น.                  ออกเดินทางจากวัดป่าบุญล้อม

๑๗.๓๐ น.                  แวะซื้อของฝากอุบลราชธานี (ในเมือง)

                             รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.                  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

๐๕.๐๐ น.                  ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง
๑.  สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อน ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ( ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ :

หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)

ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ

หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน

หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕ – ๗ วัน

ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง

การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน

กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง

รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

 

รับสมัครไม่เกิน  ๒๘  คนหากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๓,๓๐๐บาท**ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๘ คน

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖กุมภาพันธ์๒๕๖๑   โดยทำได้ ๒ ช่องทาง
ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)ชั้น ๓

ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม เลขที่402–894201–0 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง   อีเมล์ dhammatrip@bia.or.th

    สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.       การแต่งกาย

๑.๑สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาว,กางเกงสีขาว/หรือผ้าถุงสีดำ,กางเกงสีสุภาพ

(เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

๑.๒สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆสีขาว,กางเกงสีสุภาพ

๒.       เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว     

( หากท่านต้องการยืมเต็นท์สามารถสมทบทำบุญค่าบำรุงได้ หลังละ ๒๐๐บาท )

๓.       ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

.       เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

.       รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

.       ไฟฉาย ยาทากันยุง

.       ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนา  ให้คุ้มค่า

ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัวฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม  คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

            หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

แสดงความคิดเห็น