ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม 17 มี.ค. 61

08 มี.ค. 2561 ผู้ชม: 455

งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม 17 มี.ค. 61


ททท. เชิญร่วม บุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมวันเสาร์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานค

                   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกันนำบุญมาให้ชาวกรุงเทพฯ ได้ใส่บาตรพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สำคัญจากแดนอีสาน

                   ซึ่งจะมาบิณฑบาตและปรารภธรรมท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นของพรรณไม้ในสวนลุมพินี ใน งานบุญใส่บาตร ข้าวเหนียวที่สวนลุมวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

                   นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม ซึ่งใช้สวนลุมพินีเป็นสถานที่จัดงานเพื่อให้สวนลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรม ทางพุทธศาสนา โดยสวนลุมพินีเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของชาติ และพระราชทานนามว่า สวนลุมพินีตามอุทยานลุมพินีวัน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล อันเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพุทธประวัติ  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวของชาวอีสาน นำโดยพระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล วรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า รับฟังการปรารถธรรม และปฏิบัติภาวนา

                   นอกจากนี้ มีการ แถลงข่าว การจัดงานบุญประเพณีมหาสงกรานต์ของชาวอีสาน และงานหมอลำคาร์นิวัลและงานประเพณี แห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยซึ่งจะได้ชื่นชมภาพงานประเพณีมหาสงกรานต์ชาวอีสาน การสรงน้ำพระพุทธรูปใน ฮางฮดคำว่า ฮางในภาษาอีสาน คือ ราง หรือรางน้ำ ใช้ไม้ขุดเป็นร่องยาวเพื่อรดน้ำผ่านตามราง ใช้ในประเพณีสงกรานต์ในการสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์  ชมการสาธิตประดิษฐ์ต้นดอกไม้ของบ้านแสงภา ซึ่งงดงามด้วยวิถีศรัทธาในการทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาช่วงงานบุญสงกรานต์ ทั้งสองงานนี้อยู่ในประเพณีบุญเดือน ๕ ตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ อันมีความหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชาวอีสาน  ฮีต มาจากคำว่าจารีต หมายถึง การประพฤติตามธรรมเนียมประเพณี คำว่า สิบสอง หมายถึงงานประเพณีสิบสองเดือน ได้แก่ เดือนอ้าย-บุญเข้ากรรม เดือนยี่-บุญคูนลาน เดือนสาม-บุญข้าวจี่  เดือนสี่-บุญพระเวส เดือนห้า-บุญสงกรานต์ เดือนหก-บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด-บุญซำฮะ เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ-บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง-บุญกฐิน ส่วนคองสิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และประชาชน พึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ โดยเป็นหลักปฏิบัติในครอบครัว สังคม และการปกครองบ้านเมือง

                   การจัดงานใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม และการจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีทั้งสองงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวงานบุญประเพณีสำคัญของภาคอีสานตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา ส่งผลต่อการกระจายรายได้ในพื้นที่ภาคอีสาน ตามกลยุทธ์ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ โครงการเก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวอีสาน

                   ขอเชิญชวน แต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยากาศความเป็นไทย ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น.


สอบถามข้อมูลได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย  www.เที่ยวอีสาน.com และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ และ ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๐๐  www.bia.or.thกำหนดการ
งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม
วันเสาร์ที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
  เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๓๐ น.
ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร

๐๖.๓๐ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” 

              งานบุญวิถีพุทธกับครูบาอาจารย์แดนอีสาน ชมการสาธิตประเพณีสงกรานต์อีสาน

              และงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ของชาวบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป ออกบิณฑบาต นำโดย พระครูปริยัติโพธิธรรม 

              (สุรพล วรธมฺโม) วัดอร่ามมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์

๐๗.๔๐ น. เสร็จสิ้นการใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์นั่งที่อาสนะ

๐๗.๔๕ น. ผู้แทนองค์กรร่วมจัดงาน กล่าวต้อนรับและกล่าวถึง 

               “งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม

               - นายสมชาย ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

               - นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุ

                 พุทธทาสอินทปัญโญ

               - นายประเชิญ ร่วมกระโทก  หัวหน้าสวนลุมพินี

๐๘.๐๐ น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล และอาราธนาธรรม 

              พระสงฆ์ปรารภธรรม และนำเจริญสติภาวนา

๐๘.๓๐ น. กล่าวถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ผู้ร่วมงานร่วมถวายไทยธรรม

              พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนากถา และทำภัตตกิจ

              ผู้ร่วมงาน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า บทสวดพิเศษบางบทและแผ่เมตตา

 ๐๙.๓๐ น. ร่วมรับประทานข้าวก้นบาตร

กิจกรรมส่งเสริมตลาดกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๐๙.๔๐ น. แถลงข่าว การจัดงานบุญประเพณีมหาสงกรานต์ของชาวอีสาน

              และงานหมอลำคาร์นิวัล

๑๐.๓๐ น. เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” 

              และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

***หมายเหตุ  ขอเชิญ แต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น