ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี ครั้งที่ 12

16 ส.ค. 2561 ผู้ชม: 1,611

งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี ครั้งที่ 12

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ได้ให้ข่าว “อีสานเขียวเที่ยวสายบุญ” ว่า ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสายบุญในช่วงออกพรรษาปลายฤดูฝนปีนี้  โดยร่วมมือกับ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงาน งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคอีสานในงานบุญเดือน 11 บุญออกพรรษา นำโดยประเพณีการใส่บาตรข้าวเหนียวของชาวอีสานมาให้ชาวเมืองหลวงที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร      ได้ชื่นชม ร่วมใส่บาตรสวดมนต์และฟังธรรมจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เคารพ ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นในสวนลุมพินีใจกลางกรุงเทพมหานคร ใน งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 06.30-10.30 น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

การใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้นำวิถีบุญวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของชาวอีสานมาจัดขึ้นกลางเมืองหลวง โดยได้นิมนต์พระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ เจ้าอาวาสอุทยานธรรมดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ออกบิณฑบาต ให้โอวาสธรรมและนำการปฏิบัติภาวนา  และสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ได้อํานวยความสะดวกในเรื่องจัดสถานที่ ตกแต่งสวนสวยงามให้ ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสุขทั้งจิตใจ สุขกายได้รื่นรมย์ภายในสวนลุมพินีอันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของชาติ และพระราชทานนามว่า สวนลุมพินีเพื่อระลึกถึงอุทยานลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

งานบุญเดือน 11 หรือบุญออกพรรษา ตาม ฮีต 12 คอง 14” อันมีความหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชาวอีสาน ฮีตมาจากคำว่าจารีต หมายถึง การประพฤติตามธรรมเนียมประเพณี คําว่า สิบสองหมายถึงงานประเพณีสิบสองเดือน ได้แก่ เดือนอ้าย- บุญเข้ากรรม เดือนยี่-บุญคูนลาน เดือนสาม-บุญข้าวจี่ เดือนสี่-บุญพระเวส เดือนห้า-บุญสงกรานต์ เดือนหก-บุญบั้ง ไฟ เดือนเจ็ด-บุญซําฮะ เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ-บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด- บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง-บุญกฐิน ส่วน คองสิบสี่หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และประชาชน พึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ โดยเป็นหลักปฏิบัติในครอบครัว สังคม และการปกครองบ้านเมือง  งานบุญเดือน 11 หรือบุญออกพรรษา เป็นประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาแต่โบราณ ด้วยการบูชา “ไต้ประทีป/ฮ้านประทีป” จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยของชาวอีสานที่มึความวิจิตรงดงามหลากหลาย อาทิ ประเพณีการแห่ปราสาทผึ้ง การไหลเรือไฟ งานประเพณีบุญกระธูป ประเพณีจุดไฟตูมกา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม 2561

งานท้ายสุดของปีนี้ งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินีครั้งที่ 12  ททท. ได้จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยผนวกการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาด งานบุญเดือน 11 บุญออกพรรษาของชาวอีสาน” โดยนำงานประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้นในช่วงออกพรรษามาให้ประชาชนได้รับชม อาทิ งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม งานประเพณีบุญกระธูปจังหวัดชัยภูมิ งานบุญประเพณีจุดไฟตูมกาจังหวัดยโสธร และเทศกาลบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคาย” ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญและยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แสดงความคิดเห็น