ข่าวประชาสัมพันธ์

6 เส้นทาง...พอเพียง "เสน่ห์วิถี ฮีต 12 คอง 14 @ อีสานพอเพียง" นครราชสีมา - อุบลราชธานี

18 มิ.ย. 2555 ผู้ชม: 789

6 เส้นทาง...พอเพียง

"เสน่ห์วิถี ฮีต 12 คอง 14 @ อีสานพอเพียง"

นครราชสีมา - อุบลราชธานี 

 

 

 

นมัสการหลวงปู่โต ชมวิถีประวัติ อ.สูงเนิน สักการะอัฐิคุณหญิงโม เยือนชุมชนท่าเตียนไหว้พระชมวิถีเมืองอุบลริมแม่น้ำมูล

และชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ผาแต้ม

                 กำหนดการเดินทาง วันศุกร์ที่ 27 – วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 2555 (4 วัน)

วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 55      กทม. – อุทยานบุญสมเด็จพุทธาจารย์-ล่องเรือชมวิถีแบบเศรษฐกิจ-พอเพียง–สักการะอัฐิคุณหญิงโม–ด่านเกวียน-นครราชสีมา

 

06:00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ถนนอังรีดูนังต์ หน้าประตูคณะอักษร ศาสตร์ จุฬาฯ โดยทีมงานมัคคุเทศก์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07:00 น.   ออกเดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา

08:00 น.  ชมอุทยานลานบุญสมเด็จพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี) อ.สีคิ้ว สัมผัสกับมหาวิหารที่สวยงามเข้านมัสการองค์หลวงปู่โตสีทองคำ หล่อด้วยทองเหลืองจำนวน          61 ตัน สูงกว่าตึก 2 ชั้น ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

         ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาจัดสร้างและดำเนินงานโดย มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี โดยมีคุณสรพงศ์          ชาตรี เป็นประธานมูลนิธิฯ ดำเนินการก่อสร้าง "หลวงปู่โต" เป็นองค์พระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541ภายใน            บริเวณได้มีการจัดสวนหย่อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสมาทำบุญ มีความสุข สงบในด้านจิตใจภายในอุทยานลานบุญฯ ยังเป็นแหล่งศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ด้านศิลปะ และพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ รูปหล่อหลวงพ่อโตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

10:00 น.  เที่ยว Home stay วิถีชีวิตประวัติศาสตร์ อ.สูงเนิน โดยล่องเรือชมวิถีชีวิตแบบ“เศรษฐกิจพอเพียง”ที่สวยงามและชมระหัดวิดน้ำแบบโบราณ

          ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดน้ำมาใช้ในการเกษตร ที่ทำจากไม้ไผ่เกือบทั้งหมด และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง

12:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวทุ่งสวนลุงพี อ.ขามทะเลสอ

13:00 น.   ออกเดินทางสู่ตัวเมืองนครราชสีมา

14:00 น.   เข้าสักการะอัฐิคุณหญิงโม หรือท้าวสุรนารี ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง โดยจุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่

         พระอุโบสถที่สร้างแบบศิลปะไทยประยุกต์เป็นรูปสำเภาโต้คลื่น ใช้วัสดุพื้นเมือง อย่างกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนมาประดับตกแต่ง ทั้งผนังด้านหน้าอุโบสถที่เป็น         ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ หน้าประตูอุโบสถมีรูปปั้นท้าวสุรนารีนั่งพนมมือใต้ศาลากลางสระน้ำ ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปเสมา สัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิม ด้านข้างมีสถูปขนาดเล็กซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีอยู่ด้วย

15:00 น.   เข้าชมและเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อ.โชคชัย

17:00 น.   เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

************************************* 


วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 55   นครราชสีทา – อุบลราชธานี

08:00 น.   คณะเดินทางออกจาก จ.นครราชสีมา

12:00 น.   รับประทานอาหาร จ.ศรีสะเกษ

14:00 น.   คณะเดินทางถึง จ.อุบลราชธานี เยือนชุมชนทำเทียนประเภทติดพิมพ์ ณ วัดบูรพา และชมการแกะสลักเทียนประเภท แกะสลักวัดหนองบัว ซึ่งทั้ง 2 วัดนี้ ได้                  ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัลชนะเลิศสลับกันมาโดยตลอดทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

15:00 น.   ร่วมกิจกรรม “หล่อเทียนด้วย ใจ ถวายพ่อหลวง” ณ วัดศรีประดู่

16:00 น.  นั่งสามล้อไหว้พระในเมืองอุบล “วัดสุปัฏนารามวรวิหาร” จัดสร้างโดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จ                      พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าพระราชทานนามว่า “วัดสุปัฏนาราม อันหมายถึง วัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสม เป็นท่าเรือที่ดี” สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระอุโบสถมีลักษณะ แบ่งเป็นสามส่วน คือ ส่วนหลังคาเป็นศิลปะแบบไทย ส่วนกลางเป็นศิลปะแบบตะวันตก และส่วนฐาน เป็นศิลปะแบบขอม ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานของวัด คือ พระสัพพัญญูเจ้าเป็นพระพุทธรูปปางมาริวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 คืบ เป็นพระพุทธรูปหล่อขัดเงาไม่ปิดทอง

17:00 น.  เข้าที่พัก / รับประทานอาหาร

 

 ************************************* 

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค.55 อุบลราชธานี–วัดนานาชาติ–ช่องเม็ก–บ้านกุ่ม–บ้านท่าลัง–ผาแต้ม

 

05:45 น.     เดินทางจากโรงแรมไปตลาดใหญ่ริมน้ำมูลของ จ.อุบลฯ ชมวิถีชีวิตชาวอุบลฯเลือกซื้อของทำบุญ

06:00 น.    เดินทางไปวัดป่านานาชาติ

07:00 น.    คณะทำบุญ ณ วัดป่านานาชาติ

09:00 น.    รับประทานอาหาร

10:00 น.    คณะออกเดินทางไป อ.โขงเจียม

11:30 น.    รับประทานอาหาร ชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงที่ อ.โขงเจียม สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ร้านบริเวณริมฝั่งโขง

13:00 น.    ออกเดินทางไปด่านชายแดนช่องเม็ก

13:30 น.    ถึงด่านชายแดนช่องเม็ก ทำบัตรผ่านแดนชั่งคราว ข้ามไปตลาดพื้นเมืองฝั่งลาวชมวิถีวัฒนธรรมและสินค้าพื้นบ้านชาวลาว และเลือกชมและซื้อสินค้าปลอดภาษี

14:45 น.    ออกจากช่องเม็ก เดินทางต่อไป บ้านกุ่ม – บ้านท่าลัง

15:45 น.   ถึงบ้านกุ่ม – บ้านท่าลัง สัมผัสวิถีวัฒนธรรม หมู่บ้านชุมชนที่ขึ้นชื่อเรื่องหัตถกรรมพื้นบ้านที่โดดเด่น บ้านกุ่มนั้นเป็น  แหล่ง ผลิตผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติ              ผ้าฝ้ายทอมือของชาวบ้านกุ่ม ได้รับการยอมรับว่าเป็นผ้าฝ้ายทอมือที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ตั้งแต่เส้นฝ้าย การทอผ้าทอของชาวบ้าน จึงเป็นผ้าทอที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติทุกขั้นตอน โดยใช้สีธรรมชาติจากพันธุ์ไม้หลายชนิด โดยทอผ้าพื้นบ้าน ดั้งเดิมแล้วนำมาย้อมสีธรรมชาติได้อย่างสวยสดงดงาม ส่วนบ้านท่าลังเป็นแหล่งผลิตเครื่องจักรสาน ที่มีมาแต่บรรพบุรุษ และท่านสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าได้พร้อมดูขั้นตอนการทำได้อย่างสนุกสนาน

16:30 น.    ออกจากบ้านท่าลัง ไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

17:00 น.    ถึงอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์และ   บรรยากาศสองฝั่งโขง 

18:00 น.    ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ณ จุดชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับจุดชมวิวที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม และเป็นจุดที่ได้รับความสนใจในการถ่ายทำ จากสื่อโฆษณา ละคร และภาพยนตร์หลายเรื่อง

19:00 น.    เข้าที่พัก อ.โขงเจียม / รับประทานอาหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

************************************* 


วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 55 อุบลราชธานี ถวายเทียนเพื่อพ่อหลวง–เทียนหอมตามรอยวิถีพอเพียง

08:00 น.    คณะเดินทางออกจากที่พัก ไปวัดศรีประดู่

08:20 น.    คณะนำเทียนที่หล่อไว้ ไปถวายเพื่อพ่อหลวง ณ วัดศรีประดู่

09:00 น.    ออกจากวัดแวะซื้อของฝากเมืองอุบลฯ(หมูยอ กุนเชียง หมูแก้ว ฯลฯ)

09:30 น.    เดินทางต่อยัง กลุ่มเทียนหอม อ.เดชอุดม ชุมชนตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมกลุ่มเล็กๆ จึงเริมขึ้น

           โดยมีตลาดรองรับคือบริษัทส่งออก ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตลาดแรก ด้วยเหตุนี้รูปแบบผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม จึงมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นโดย              ทั่วไป เพราะเน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก หลังจากนั้นเมื่อมีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนด้วยการให้ไปจำหน่ายตามที่ต่าง ๆ รูปแบบจึงค่อย ๆ ปรับตามความต้องการของแหล่งจำหน่าย ให้รูปแบบเหมาะสมสำหรับคนไทยมากขึ้น  โดยเน้นความสวยงาม สีสันสดใส สะอาดตา เหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกเก็บสะสม ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของชาวต่างชาติที่เน้นการใช้งานเป็นหลัก

10:15 น.    ถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม OTOP 5 ดาว ชมขั้นตอนทำเทียนหอมซึ่งออกแบบรูปทรงที่หลากหลาย

             สื่อถึงความหมายต่างๆ เช่น ความรักความเป็นวัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่น โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์เทียนหอม ประกอบกับวัสดุภูมิปัญญา       ของท้องถิ่นได้แก่จักสาน งานไม้ งานทอผ้า ซึ่งมีความหอม สวยงาม แปลก โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมี รายละเอียด ความเหมือนจริงสามารถเป็นของฝาก ของขวัญในงานต่างๆเลือกชมและซื้อของที่ระลึก

12:30 น.    รับประทานอาหารที่ อ.กันทรลักษ์

13:30 น.    ออกเดินทางกลับ กทม.

22:00 น.    เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ            

 

 

อัตราค่าบริการ           ผู้ใหญ่ท่านละ                 5,900    บาท

                               เด็ก 3-10ปีท่านละ            5,500    บาท (พักกับผู้ใหญ่)

                               พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ           1,300    บาท 

                  

ค่าบริการนี้รวม             

- ค่าพาหนะตามรายการ รถบัสปรับอากาศ

- ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

- ค่าอาหาร 11 มื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม         

-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย             ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์,ร่ม/แว่นกันแดด

 

 

ติดต่อสอบถาม หรือ จองได้ที่

 

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)  

 

โทร .02-192-1924-6 , 02 246 5659 กด 1 

 

 


 

แสดงความคิดเห็น