ข่าวประชาสัมพันธ์

องคมนตรีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ โครงการตามพระราชดำริ

18 มิ.ย. 2555 ผู้ชม: 518

องคมนตรีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ โครงการตามพระราชดำริ

องคมนตรีเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ โครงการตามพระราชดำริ

 

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่มีกำหนดตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (หน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบา) อำเภอภูเรือ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง) อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ในวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

     ในพื้นที่จังหวัดเลย มีโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ อาทิ โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่า    ภูหลวง ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่าออกไปทำลายพืชไร่ เพิ่มแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่า ป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกหากินนอกเขตและทำลายพืชไร่ของราษฎร ป้องกันไม่ให้ช้างป่าถูกทำร้ายเสียชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่าเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย มีฐานเรียนรู้ด้านการเลี้ยงแพะ แกะ สุกร ไก่ เป็ด ด้านประมง ด้านวิชาการเกษตร ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านงานหม่อนไหม และด้านชลประทาน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นโครงการตามพระราชดำริที่ช่วยให้ราษฎรที่อยู่อาศัย ในเขตอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติ ได้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง พร้อมทั้งส่งเสริม โครงการศิลปาชีพ ควบคู่ไปกับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการยังชีพของราษฎร โดยโครงการส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง ใน  การนี้ ททท.สำนักงานเลย ได้รวบรวมข้อมูลหน่วยงาน สถานประกอบการที่ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ มาจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๔๒๘๐ ๑๙๕๕/ ๐๘ ๕๒๗๒ ๕๙๔๖ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ อ.ด่านซ้าย โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๒๑๓๒ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โทร. ๐ ๔๒๘๐ ๑๒๔๘/๐๘ ๕๒๗๔ ๒๓๖๘ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

 

 

 

 

กำหนดการ

วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๓.๐๐ น.        ถึงท่าอากาศยานเลย

๑๓.๕๐ น.        เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภูหลวง จังหวัดเลย

๑๔.๓๐ น.        เดินทางไปพื้นที่โครงการปลูกพืชอาหารช้าง แหล่งน้ำ โป่งเทียม

๑๕.๓๐ น.        เดินทางไปหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบา

๑๖.๐๐ น.        เดินชมธรรมชาติบนโคกนกกระบา

 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

๐๘.๐๐ น.        ออกเดินทางไป อ.ด่านซ้าย

๐๙.๐๐ น.        องคมนตรีมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวเปิดนิทรรศการเพยแพร่กิจกรรมศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการฯ

๑๔.๓๐ น.        ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง อ.เอราวัณ

 

***********************************

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น