“ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ออกพรรษานี้ ที่เชียงคาน

 “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ออกพรรษานี้ ที่เชียงคาน

 “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ออกพรรษานี้ ที่เชียงคาน

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕   ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน และลานวัฒนธรรมวัดท่าคก

     นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า งานออกพรรษาเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากพระวินัยของพระสงฆ์และผสมผสานกับความเชื่อตามฮีตสิบสอง  คองสิบสี่  สำหรับเชียงคานนั้น พระยาศรีอรรคฮาด  (ทองดี  ศรีประเสริฐ) นายอำเภอคนแรก ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคานร่วมจัดงานและแข่งขันเรือยาวตามแม่น้ำโขงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน นอกจากนี้ชาวเชียงคานยังทำผาสาดลอยเคราะห์ ที่ทำจากหยวกกล้วยคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้ง เทียน ดอกไม้ ของคาว และของหวาน แล้วนำไปลอยลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเสริมดวงชะตา  และระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง (พระเมตตา) ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ และนับว่ามีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งทุกปีก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งมิตรประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่าง สปป.ลาว  และได้ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

     กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ   ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง  ขบวนของดีขึ้นชื่อจากตำบลต่าง ๆ  จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน  ประเพณีการไหลเรือไฟ  ผาสาดลอยเคราะห์  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  และยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลอดการจัดงาน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๕๙๗   เทศบาลตำบลเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๙๑๔  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei

 

 

กำหนดการเปิดงาน

ประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน และการแข่งขันเรือยาว  ประจำปี  ๒๕๕๕

********************************

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันศุกร์ที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕  (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ, ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)

                           - ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน  ประเภทผ้าทอ

                           - ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน  ประเภทผลิตผลทางการเกษตร

                           - ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”

วัน เสาร์ ที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕  (ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา  ๐๗.๐๐  น.         - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคานของชุมชน / คุ้มวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน

เวลา  ๐๙.๐๐  น.          - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                             - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                             - ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน

                             - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ

                             - ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเชียงคาน

                             - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน

เคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัด / แต่ละอปท.

                             - เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน

เวลา  ๑๔.๐๐  น.         - พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗  ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเชียงคาน

วัน อาทิตย์ ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  (ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา  ๑๐.๐๐  น.          - แข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗  ชิงถ้วย พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เวลา ๑๙.๓๐ น.           -ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านชองชุมชน/ คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่างๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

เวลา  ๐๙.๐๐  น.         - พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”

วันจันทร์ ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  (ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา  ๐๙.๐๐  น.         - พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราช-สุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ  บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”

เวลา  ๑๐.๐๐  น.         - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ  บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน ”วิจิตรวิทยา”

- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ ๓๖  ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เวลา  ๑๙.๓๐  น.         - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่าง ๆ  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

วันอังคาร ที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕  (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา  ๐๙.๓๐  น.         - ชมการแข่งขันเรือยาว  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ ๓๖  ชิงถ้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เวลา  ๑๔.๐๐  น.         - ประธานในพิธีเดินทางถึงปะรำพิธี

                           - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  รอบชิงชนะเลิศ

                           - ชมการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย - ลาว

                           - พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  และมอบรางวัลการแข่งขันเรือยาว

                           - เสร็จสิ้นการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 

เวลา  ๑๙.๐๐  น.         - เชิญร่วมประกอบพิธีกรรม “ผาสาดลอยเคราะห์”

เวลา  ๒๐.๐๐  น.         - ชมการแข่งขันการไหลเรือไฟ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

                           - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่าง ๆ  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

วันพุธ ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา  ๐๖.๓๐  น.         - พิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

เวลา  ๐๙.๐๐  น.         - ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ ๓๗  ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เวลา  ๑๔.๐๐  น.         - พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด  ครั้งที่ ๓๗  ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เวลา  ๑๙.๓๐ น.          - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่าง ๆ  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

                            - คณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมคะแนนและตัดสินการประกวด

                            - ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวด


ผู้ชม: 840

แสดงความคิดเห็น

เที่ยว พัก กิน ถิ่นอีสาน

ร้านอาหาร เลยดานัง สาขา 2 เลย

ร้านอาหาร เลยดานัง สาขา 2 เลย

ร้านเลยดานัง เป็นร้านอาหารเวียดนามที่เปิดคู่กับจังหวัดเลยมานานหลายปี สาขาที่ 2 บรรยากาศภายในร้านยังคงตกแต่งแบบเรียบง่าย มีกลิ่นอายเวียดนาม เน้นการบริการแบบเป็นกันเอง บริการอาหารเวียดนามต้นตำรับ มีทั้ง แหนมเนือง, กุ้งพันอ้อย, บั่นหอย, เปาะเปี๊ยะสด, เปาะเปี๊ยะทอด และเพิ่มเมนูพิเศษเอาใจลูกค้าอย่างเมนู ส้มตำ แกงเห็ด เพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้ามากขึ้น เหมาะกับการทานอาหารกับกลุ่มพื่อน คนรู้ใจ หรือมาทานกับครอบครัว

Dai Heng Boutique Hotel สาขา 2

Dai Heng Boutique Hotel สาขา 2

ใดเฮงบูติคโฮเต็ล เปิดให้บริการอยู่ถนนชายโขง ที่ตั้งโรงแรมอยู่ไม่ไกลกันมาก ซึ่งสไตล์การตกแต่งคงคอนเซ็ปต์ของโรงแรมใดเฮงเอาไว้ บรรยากาศทั้งสองที่คล้ายๆ กันตรงที่อยู่ริมแม่น้ำโขง จุดเด่นของสาขาที่ 2 แห่งนี้ก็คือ เพียงเปิดประตูออกจากห้องพักก็สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขง ทอดยาวไปจนสุดสายตา นับเป็นเสน่ห์ของเชียงคานที่นักท่องเที่ยวต่างหลงรัก

ครัวคุณปืน เชียงคาน

ครัวคุณปืน เชียงคาน

ครัวคุณปืน ตัวบ้านเป็นสีเหลือง แต่ด้านในทาด้วยสีเขียว บรรยากาศภายนอกมีต้นไม้ล้อมรอบ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้เลื้อย โซนทานอาหารด้านในเป็นเก้าอี้ไม้ ด้านนอกต่อเติมให้เป็นโซนทานอาหารแบบเอาท์ดอร์ ด้วยโต๊ะหินอ่อนหลังคามุงจาก เมนูอาหารส่วนใหญ่เป็นเมนูจากปลาน้ำโขง อาทิ ปลาช่อนน้ำตก, ปลาลุยสวน และเมนูอื่นๆ อย่าง หมึกสดไข่เค็ม และส้มตำทอด

ดูทั้งหมด