ข่าวประชาสัมพันธ์

“งานปฏิบัติบูชาลาพรรษา ณ พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”

25 ต.ค. 2555 ผู้ชม: 858

“งานปฏิบัติบูชาลาพรรษา ณ พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”

“งานปฏิบัติบูชาลาพรรษา ณ พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”

 

     

 

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ อีสาน ถือเป็นแผ่นดินแห่งการสืบสานพระพุทธศาสนาสำคัญมาแต่   ครั้งโบราณ เมื่อแรกเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่มีการสถาปนามหาธาตุเจดีย์และปูชนียสถานต่าง ๆ  ทั่วทั้งแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยมีองค์พระธาตุพนม ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่มีตำนานกล่าวว่าคือพระอุรัง  คธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานไว้เมื่อพุทธศักราชที่ ๘ โดยพระมหากัสสปะผู้ทรงคุณด้านถือธุดงค์  ควัตร ผ่านการสักการบูชา บูรณปฏิสังขรณ์ของผู้คนในดินแดนที่ราบสูงสองฝั่งโขงทั้งลาว เวียดนาม กัมพูชาและไทยมานับ  พันปี มีกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางทั่วทั้งภาคในวาระและโอกาสต่างๆ แทบตลอดทั้งปี ถือเป็นแบบอย่างสำคัญของชาวพุทธไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ควรได้รับการขยายผล พัฒนาและยกระดับในวาระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี การตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ที่ชาวพุทธทั่วทั้งโลก และ ชาวไทยทั้งมวลกำลังเตรียมการเฉลิมฉลองกันอย่างกว้างขวาง  ด้วยระลึกถึงความสำคัญและประเพณีอันดีงามที่สืบสานกันมา ประกอบกับวาระพุทธชยันตีอันเป็นมงคลยิ่ง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, คณะสงฆ์ภาคอีสาน, จังหวัดนครพนม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงได้ประสานบูรณาการเข้าเป็นงาน ปฏิบัติบูชาลาพรรษา ที่พระธาตุพนม พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เสาร์ที่ ๒๐ – วันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ อาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ ลานวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

           สำหรับกิจกรรมการจัดงานที่น่าสนใจในทางบุญอันเป็นมหากุศลครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่   ๕ ขบวนจากภาคอีสาน ได้แก่ ขบวนแห่ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย อ.นาแห้ว จ.เลย ขบวนแห่ปราสาทผึ้งโบราณ จ.สกลนคร ขบวนแห่มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด จ.ยโสธร ขบวนแห่มาลัยไม้ไผ่ งานข้าวประดับดิน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  และที่พลาดไม่ได้กับสุดยอดขบวนแห่ต้นกระธูป อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ที่ถึอเป็นงานบุญเทศกาลออกพรรษา ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงกิจกรรมการแสดงการสาธิตงานฝีมือจากขบวนต่างๆ ธรรมกถาและนำภาวนาโดยพระครูที่มีชื่อเสียง ร่วมทำวัตรเช้าแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๕๐๐ รูป ณ ประตูโขงหน้าวัด และกิจกรรม    งานบุญอื่นๆอีกมากมาย สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  ที่นอกจากจะได้มหาบุญกุศล  มงคลแก่ชีวิตแล้ว ยังจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปได้อย่างหลากหลาย อาทิ เส้นทางศรัทธามหามงคลไหว้ พระทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเกจิดังมากมาย อีกด้วย รวมไปถึงของดีอีกหลากหลายที่ทุกท่านไม่ควรพลาดในการเดินทางมาเยือนอีสาน แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา   ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  

โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

 

www.tourismthailand.org www.facebook.com/tat.korat   E – Mail : tatsima@tat.or.th

  

“งานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนมปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้”

ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, คณะสงฆ์ภาคอีสาน, จังหวัดนครพนม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ อีสาน ถือเป็นแผ่นดินแห่งการสืบสานพระพุทธศาสนาสำคัญมาแต่ครั้งโบราณเมื่อแรกเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่มีการสถาปนามหาธาตุเจดีย์และปูชนียสถานต่าง ๆ ทั่วทั้งแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยมีองค์พระธาตุพนม ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่มีตำนานกล่าวว่าคือพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานไว้เมื่อพุทธศักราชที่ ๘ โดยพระมหากัสสปะผู้ทรงคุณด้านถือธุดงควัตร ผ่านการสักการบูชา บูรณปฏิสังขรณ์ของผู้คนในดินแดนที่ราบสูงสองฝั่งโขงทั้งลาว เวียดนาม กัมพูชาและไทยมานับพันปี โดยเฉพาะมีหลักฐานการเป็นสถานบำเพ็ญเพียรภาวนาและบูรณปฏิสังขรณ์ของนานาบูรพาจารย์ พระสุปฏิปันโนตั้งแต่ เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก (ยาคูขี้หอม) แห่งนครเวียงจันทน์ และ พระครูวิโรจน์รัตโนบล (พระครูดีโลด) เมืองอุบลราชธานี โดยการดำริของบูรพาจารย์ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล และ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตลอดจนชนทุกหมู่เหล่าจนถึงเจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทน์ และ นานามหากษัตริย์ไทย มีกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางทั่วทั้งภาคในวาระและโอกาสต่างๆ แทบตลอดทั้งปี ถือเป็นแบบอย่างสำคัญของชาวพุทธไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ควรได้รับการขยายผล พัฒนาและยกระดับในวาระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี การตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ที่ชาวพุทธทั่วทั้งโลก และ ชาวไทยทั้งมวลกำลังเตรียมการเฉลิมฉลองกันอย่างกว้างขวาง

ด้วยระลึกถึงความสำคัญและประเพณีอันดีงามที่สืบสานกันมา ประกอบกับวาระพุทธชยันตีอันเป็นมงคลยิ่ง วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, คณะสงฆ์ภาคอีสาน, จังหวัดนครพนม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จึงได้ประสานบูรณาการเข้าเป็นงาน ปฏิบัติบูชาลาพรรษา ที่พระธาตุพนม พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ ระหว่างวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เสาร์ที่ ๒๐ – วันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ อาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

 

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อบูชาคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และ พระมหากรุณาคุณ ตลอดจนพระธรรม และพระสงฆ์ครูบาอาจารย์บรรพชนที่สืบสานพระพุทธศาสนาสืบมา

๒.      เพื่อยกระดับพัฒนารูปแบบประเพณีงานบุญเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างครบถ้วนทั้งทาน ศีล สมาธิ และ ภาวนา อันเป็นการปฏิบัติบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ ให้เป็นแบบอย่างงานบุญอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ที่มีอย่างมากมาย

๓.      เพื่อจัดงานบุญภาวนาปฏิบัติธรรม ลาพรรษา บูชาพระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ณ วัดพระธาตุพนมวร-มหาวิหาร ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนกาลออกพรรษา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

คณะสงฆ์ และ พุทธศาสนิกชนเดินทางถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เตรียมเครื่องสักการบูชา แล้วเข้าร่วมเตรียมและจัดการสถานที่ตามที่ตกลงและกำหนดไว้

๑๒.๐๐ น. ชุมนุมผู้สาธิตเตรียมความพร้อม.... ประกอบด้วย

  • มาลัยข้าวตอกของข้าวเปลือกเหนียวที่ดีที่สุด จากบ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เสมือนดอกมณฑารพแห่งสรวงสวรรค์แห่พุทธบูชาในงานบุญเดือน ๓ มาฆบูชา
  • ต้นดอกไม้วัดโพธิ์ศรีชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จากนานาดอกไม้สดจัดเข้าช่อและพานพุ่มบายศรีเล็กใหญ่ขึ้นโครงไม้ไผ่บูชาพระรัตนตรัยในวันตรุษสงกรานต์ เดือน ๕ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล เรือกสวนไร่นาอุดมสมบูรณ์ บนเมืองร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ญาติมิตรและชุมชน
  • มาลัยไม้ไผ่บุญข้าวประดับดิน ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเครื่องห้อยแขวนถวายพระภิกษุสงฆ์วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๙ หรือ ๑๐
  • ต้นกระธูป ตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่นำธูปมาพันกระดาษสีเป็นลวดลายแล้วประกอบเป็นต้นสูงเสมือนต้นหว้าประจำชมพูทวีปที่ยังความร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ ถวายสักการะและเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังโปรดพุทธมารดาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษา เดือน ๑๑
  • ปราสาทผึ้งโบราณ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นพุทธบูชาอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ในช่วงเทศกาลออกพรรษา เดือน ๑๑

๑๖.๐๐ น.     จัดวางเครื่องบูชาสักการะพระธาตุพนมและข่วงผญา ณ ลานพระธาตุชั้นนอก

๑๗.๐๐ น.     ข่วงผญาบูชาพระอุรังคธาตุ ณ พระธาตุพนม ร่วมกับหนังสือ “ทางอีศาน”

ถวายเครื่องสักการบูชาชุดน้อยทั้ง ๕

๑๘.๐๐ น.     ร่วมทำวัตรเย็นแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม

๑๙.๐๐ น.     ขบวนถวายเครื่องสักการบูชายามค่ำ

๑. ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย อ.นาแห้ว จ.เลย

๒. ปราสาทผึ้งโบราณ จ.สกลนคร

๑๙.๓๐ น.     ธรรมกถาเปิดงานปฏิบัติบูชาลาพรรษา ณ พระธาตุพนม

โดยพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

๒๐.๐๐ น.     ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระราชภาวนาวิกรม                            (๑)

๒๑.๐๐ น.     ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก             (๒)

๒๒.๐๐ น.     ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์สาลี กนฺตสีโล (สปป.ลาว)        (๓)

๒๓.๐๐ น.     ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม                     (๔)

๒๔.๐๐ น.     พัก

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

๐๑.๐๐ น.     ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์เฮ็นนิ่ง เกวลี                          (๕)

๐๒.๐๐ น.     ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ                        (๖)

๐๓.๐๐ น.     ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม                         (๗)

๐๔.๓๐ น.     ร่วมทำวัตรเช้าแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม

๐๖.๐๐ น.     ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๕๐๐ รูป ณ ประตูโขงหน้าวัด

๐๘.๐๐ น.     พระภิกษุฉันภัตตาหาร

๐๙.๐๐ น.     ขบวนแห่เครื่องบูชาสักการะ ประทักษิณรอบองค์พระธาตุพนม

๑.มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด จ.ยโสธร

๒.มาลัยไม้ไผ่ งานข้าวประดับดิน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

๓.ต้นกระธูป อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

                  และแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ

๐๙.๓๐ น.     ธรรมกถาลาพรรษาพุทธชยันตี ที่พระธาตุพนม

โดยพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

และ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม

ถวายผ้าป่าบำรุงพระธาตุแล้วกราบลาองค์พระธาตุ

 

                 ............................................

 

โดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น