เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

กู่สวนแตง

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 390

กู่สวนแตง
กู่สวนแตงอยู่หลังโรงเรียนกู่สวนแตงวิทยาคม 
บ้านดอนหวาย ตำบลดอนหวาย อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  
เป็นโบราณสถานประเภทปราสาทขอม สร้างขึ้น ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ 
เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูศิลปะขอมแบบนครวัด เคยถูกวางระเบิดเพื่อโจรกรรมชิ้นส่วนราสาทไปขาย ภายหลังกรมศิลปากรบูรณะขึ้นใหม่จนมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานพื้นที่ ๕ ไร่ ๒ งาน
๔๒ ตารางวา  เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔

แสดงความคิดเห็น