เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

ปราสาทวัดโคกงิ้ว

14 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 664

ปราสาทวัดโคกงิ้ว
ปราสาทวัดโคกงิ้ว (ปราสาทโคกปราสาท) อยู่ที่บ้านโคกงิ้ว  ตำบลปะคำ  อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  
เป็นโบราณสถานขอมใน พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน ประเภท อโรคยศาล(ศาสนสถานซึ่งมีหน้าที่เป็นสถานพยาบาล) ซึ่งนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่ง อาณาจักรขอมเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘
ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานพื้นที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๗ ตารางวา เมื่อ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖  

แสดงความคิดเห็น