เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

พระธาตุหนองสามหมื่น

16 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 640

พระธาตุหนองสามหมื่น
พระธาตุหนองสามหมื่น หรือ พระธาตุบ้านแก้ง 
ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุหนองสามหมื่น บ้านแก้ง 
ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นโบราณสถานในคติพระพุทธศาสนา 
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔ รวมทั้งโคกเนินและคูน้ำคันดินโบราณอีกหลายจุด 
โบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น รูปเคารพ จำนวน ๒ ชิ้นมีสภาพชำรุด ชิ้นหนึ่งคล้ายเศียรพระพุทธรูปนาคปรก 
ศิลปะขอมแบบบายน อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ อีกชิ้นยังระบุไม่ได้แน่ชัด 
ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ประดิษฐานเป็นที่บูชาสักการะหนองสามหมื่น 
เป็นหนองน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
พระธาตุหนองสามหมื่น มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาท ย่อมุม ก่ออิฐถือปูน
ศิลปะพื้นบ้านผสมกับศิลปะล้านช้าง (ลาว) และบางส่วนมีเค้าสถาปัตยกรรมล้านนา
นักประวัติศาสตร์ศิลป์กำหนดอายุไว้ประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ 

แสดงความคิดเห็น