เส้นทางสีเขียว (หัวใจอีสาน)

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 548

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำพรม ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของลำน้ำชี และแหล่งอนุรักษ์สัตว์สำคัญ
โดยเฉพาะกระซู่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ได้สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดพื้นที่สวนสัตว์ป่าเปิด 
ด้วย โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว พร้อมจัดงานวันอิสรภาพของสัตว์ป่าไทย 
ที่บริเวณรอยต่ออำเภอหนองบัวแดง อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
มีการปล่อยสัตว์ป่าที่นำมาจากที่ต่างๆ เข้าสู่ป่าภูเขียว พิธีจัดที่ทุ่งกะมัง 
สถานที่เปิดให้เข้าทัศนศึกษาได้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เช่น ทุ่งกะมังการเข้าทัศนศึกษาสามารถทำได้โดยปกตยกเว้นบางพื้นที่ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

แสดงความคิดเห็น