เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

พระธาตุยาคู

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 731

พระธาตุยาคู
พระธาตุยาคู อยู่ที่บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นเจดีย์ใหญ่ เดิมเป็นศิลปะทวารวดีและมีการบูรณะโดยสร้างเจดีย์ศิลปะอยุธยา
และรัตนโกสินทร์คร่อมซากเจดีย์เดิม องค์พระธาตุส่วนที่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี คือ ฐานซึ่งก่อด้วยอิฐ และฉาบปูนมีลวดลายปูนปั้นฐาน ๖ ชั้น ชั้นที่ ๑ เป็นฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมลักษณะเป็นฐานบัว มีทางขึ้นทั้ง ๔ ด้านสมัยอยุธยาสร้างฐานกว้างทรงแปดเหลี่ยมลดหลั่นขึ้นหาเรือนธาตุ ๓ ชั้น แล้วค่อยๆสอบเข้าหายอดธาตุ 
สมัยรัตนโกสินทร์สร้างส่วนยอด จากนั้นมีการบูรณะอีก ๔ ครั้ง
ครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยช่างท้องถิ่น ครั้งล่าสุดในรัชกาลปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยช่างจากกรมศิลปากร หลักฐานที่ได้พบจากการขุดแต่งจำนวนมาก 
ช่วยให้นักโบราณคดีวิเคราะห์ความเป็นมาของผู้คน ชุมชน และวัฒนธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์
และจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มากขึ้นพระธาตุยาคูยังเป็นศูนย์รวมศรัทธา
และมีความสำคัญยิ่งทางด้านจิตใจต่อชาวกาฬสินธุ์และชาวอีสาน 
งานนมัสการพระธาตุยาคูจัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ของทุกปี มีประเพณีจุดบั้งไฟสักการะ

แสดงความคิดเห็น