เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

วัดพุทธนิมิต

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 522

วัดพุทธนิมิต
วัดพุทธนิมิต หรือวัดภูค่าว อยู่บนยอดภูค่าวฝั่งตะวันตก
ในเขตบ้านนาสีนวล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ แกะสลักบนเพิงหิน อุโบสถไม้ที่ประดับตกแต่งสวยงาม 
และวิหารสังฆนิมิตที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระเครื่องจำนวนมาก 
กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนวัดพุทธนิมิตเป็นโบราณสถานของชาติ
พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว เป็นประติมากรรมนูนต่ำหินสลักบนเพิงผา 
รูปพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ยาว ๒.๐๙ เมตร กว้าง๕๔ เซนติเมตร 
องค์พระมีลักษณะพิเศษ คือ ตะแคงซ้ายไม่มีเกตุมาลา เป็นผลงานช่างพื้นเมืองอีสาน
สมัยวัฒนธรรมทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔

แสดงความคิดเห็น