เส้นทางภูมิปัญญา (หัวใจอีสาน)

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน

17 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 938

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน
ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพนหรือ ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน 
ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นพื้นที่หมู่บ้านชาวผู้ไทยที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้อย่างดี
โดยเฉพาะการทอผ้าไหมแพรวา นับเป็นผ้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์
มีศูนย์วิจิตรแพรวา และเรือนผู้ไทยไว้คอยต้อนรับ 
แต่เดิมแบ่งออกเป็นศูนย์ผู้ไทยและศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน ปัจจุบันปรับเป็นศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพนและดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ชาวบ้านโพน มีเชื้อสายผู้ไทยที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองจุไท ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรม 
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะการทอผ้าไหมแพรวา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มีการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน
เพื่อเปิดรับผู้มาเยือนให้ได้เข้าถึงวิถีชีวิตบ้านเรือนการทอผ้าแพรวา 

แสดงความคิดเห็น