เส้นทางสายธรรม (หัวใจอีสาน)

กู่สันตรัตน์

18 ก.ค. 2557 ผู้ชม: 1,218

กู่สันตรัตน์
กู่สันตรัตน์ อยู่บริเวณบ้านกู่ หมู่ที่ ๒
ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นปราสาทในสมัยวัฒนธรรมขอม ประเภทอโรคยศาล (ศาสนสถานซึ่งมีหน้าที่เป็นสถานพยาบาล) 
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ศิลปะขอมแบบบายนอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 
แบบแผนผังและรูปประติมากรรมที่พบ สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานและเป็นสถานที่รักษาโรค
ของประชาชน สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 
กู่สันตรัตน์ประกอบด้วยปราสาทประธาน ๑ หลัง 
อยู่ภายในกำแพงรูปสี่เหลี่ยม มีซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก 
อาคารที่เรียกว่าบรรณาลัย (ห้องเก็บคัมภีร์) อยู่ที่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
และมีสระน้ำนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สระ

แสดงความคิดเห็น