สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เน้นการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสถานีปฏิบัติการ ๒ แห่ง
ได้แก่ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง และ สถานีปฏิบัติการนาดูน
ผู้ชม: 563

แสดงความคิดเห็น