Register Forget Password
แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด

เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกสุดของประเทศ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ ส.ป.ป ลาว และประเทศกัมพูชาอาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพรมแดนบางช่วงใช้แม่น้ำโขงเป็นตัวกำหนด

ทิศใต้ ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร  แนวพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา รวมความยาวประมาณ 428 กิโลเมตร

ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาชนลาว 361กิโลเมตร (จากอำเภอเขมราฐถึงอำเภอน้ำยืน ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวันและแขวงจำปาสัก)

ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 67 กิโลเมตร (อำเภอน้ำยืน ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา)

คำขวัญ

อุบลเมืองดอกบัวงามงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

ความเป็นมา

ประมาณ 200กว่าปีมาแล้ว ท้าวคำผง ท้าวทิศพรหม และท้าวคำบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงคราม "พระเจ้าสิริบุญสาร"เจ้าแห่งนครเวียงจันทน์ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นบริเวณ "ดงอู่ผึ้ง"ใกล้แม่น้ำมูล ครั้น พ.ศ.2322 ได้ปักหลักสร้างคูเมืองจนเสร็จ จึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูล ขอขึ้นอยู่ในขอบขัณทสีมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสุภาวดี เชิญท้องตราพระราชสีห์ มาพระราชทานเมืองว่า "อุบลราชธานี" ทรงให้ท้าวคำผง เป็นเจ้าเมืองคนแรก ต่อมาได้พระราชทานศักดิ์เป็น "พระปทุมวงศา" ในปีพ.ศ.2323 อุบลราชธานี ได้มีเจ้าเมืองสืบต่อกันมาถึง 4 คน จนถึงปีพ.ศ. 2425 จึงได้มีการ แต่งตั้งข้าหลวง และผู้ว่าราชการจังหวัด ดูแลการปกครองจนถึงปัจจุบัน