Register Forget Password
แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองบัวลำภู ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3,859.062 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 518 กม.ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นแอ่งที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบ คือ เทือกเขาภูพานอยู่ทางทิศตะวันออก โดยทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสีชมพู กิ่งอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง

คำขวัญ

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว

เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

ความเป็นมา

หนองบัวลำภูเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต(เวียงจันทน์)มีชื่อว่า “เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” ตำนานเล่าไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ท้าวตาได้ไปสร้างเมืองอุบล ส่วนท้าววอ (พระวรราชภักดี) ได้ไปสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ใน พ.ศ. 2419 เมื่อเสร็จศึกฮ่อครั้งที่ 1 ส่วนเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่ได้มาชุมนุมพักที่หนองคาย และได้ให้ท้าวพิมพา (พระวิชโยดมกมุทรเขต) เป็นเจ้าเมืองครองนครเขื่อนขันธ์ และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น “กมุทธาศรัยบุรีรมย์” จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา จนหนองบัวลำภูแยกมาจากจังหวัดอุดรธานีและเป็นจังหวัดลำดับที่ 76 อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 จังหวัดหนองบัวลำภูมีพื้นที่ประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง ศรีบุญเรือง นากลาง สุวรรณคูหา และนาวัง