Register Forget Password
แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด

เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักสิลาแห่งอีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง มหาสารคาม ถือเป็นเมืองแห่งโบราณคดียาวนานมาหลายร้อยปี มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญหลายแห่งและมีการพบพระบรมสารีริกธาตุที่มีอายุกว่า 1,500 ปี จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ 5,291 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ

1.อำเภอเมืองมหาสารคาม

2.กันทรวิชัย

3.โกสุมพิสัย

4.วาปีปทุม

5.บรบือ

6.พยัคฆภูมิพิสัย

7.นาเชือก

8.เชียงยืน

9.นาดูน

10.แกดำ

11.ยางสีสุราช

12.กุดรัง

13.ชื่นชม

คำขวัญ

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม     ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ความเป็นมา

เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นเมืองแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ มีประวัติความเป็นมายาวนานมาหลายร้อยปี เพราะพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลาย และปาละวะของอินเดีย ผ่านเมืองพุกาม ตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล้วยังเคยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ผ่านมาทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่น ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีชาติพันธุ์หลายเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองพูด ภาษาอีสาน ชาวไทยย้อและชาวผู้ไท เมืองมหาสารคามนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ยกบ้านลาดกุดยางใหญ่ขึ้นเป็นเมือง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2408 โดยแยกพื้นที่และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด และโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท์)เป็นพระเจริญราชเดชเจ้าเมือง มีท้าวบัวทอง เป็นผู้ช่วยขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นกับกรุงเทพ ฯ เมื่อ พ.ศ. 2412