Register Forget Password
แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร

/

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์  

แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ

1.อำเภอเมืองสกลนคร

2.อำเภอกุสุมาลย์

3.อำเภอกุดบาก

4.อำเภอพรรณานิคม

5.อำเภอวาริชภูมิ

6.อำเภอส่องดาว

7.อำเภอสว่างแดนดิน

8.อำเภอวานรนิวาส

9.อำเภออากาศอำนวย

10.อำเภอบ้านม่วง

11.อำเภอพังโคน

12.อำเภอคำตากล้า

13.อำเภอนิคมน้ำอูน

14.อำเภอเต่างอย

15.อำเภอโคกศรีสุพรรณ

16.อำเภอเจริญศิลป์

17.อำเภอโพนนาแก้ว

18.อำเภอภูพาน

คำขวัญ

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร

แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

ความเป็นมา

สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนคร สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน