Register Forget Password
แผนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บึงกาฬ ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลจังหวัด

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ทั้งหมด 4,305 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็นรูปเรียงยาวทอดตัวไปตามลำน้ำโขง มีความกว้างจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 30กิโลเมตร ความยาวจากทิศตะวันออก จรดทิศตะวันตกยาว 67กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล และอำเภอเซกา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 54 ตำบล 599 หมู่บ้าน

 

1.อำเภอเมืองบึงกาฬ

2.อำเภอพรเจริญ

3.อำเภอโซ่พิสัย

4.อำเภอเซกา

5.อำเภอปากคาด

6.อำเภอบึงโขงหลง

7.อำเภอศรีวิไล

8.อำเภอบุ่งคล้า

คำขวัญ

สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์      อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่      แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง

สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว      หาดทรายขาวเป็นสง่า       น่าทัศนาแก่งอาฮง

งามน้ำโขงที่บึงกาฬ       สุขสำราญที่ได้ยล

ความเป็นมา

แรกเริ่มจังหวัดบึงกาฬเป็นตำบลอยู่ในเขตการของอำเภอชัยบุรี จังหวัดนครพนม ต่อมาราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี (ปากแม่น้ำสงคราม)มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้สร้างที่ว่าการอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ และโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ.2459 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อปี2475 และในปี2477 เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบึงกาฬ มี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ ( คำสวย ศิริขันธ์ ) เป็นนายอำเภอคนแรก(ชัยบุรีเดิม) เมื่อปี พ.ศ. 2459 และนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์

ต่อมา พ.ศ. 2537 ได้มีการเสนอให้อำเภอบึงกาฬยกขึ้นเป็นจังหวัดโดยนาย สุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีธรรม จังหวัด โดยให้แยกพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย รวมพื้นที่ทั้งหมด 4,305 ตารางกิโลเมตร แต่ก็ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ จนกระทั่งพ.ศ. 2553 กระทรวงมหาดไทย ได้นำเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยมีผลการสำรวจความเห็นของประชาชนจังหวัดหนองคาย ร้อยละ 98.83 เห็นด้วยกับการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ดังนั้นในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ และมีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554