เมืองเก่าสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร

มรดกจากกาลเวลาที่แสดงให้เห็นว่าที่นี่เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากเพียงใด บ้านสิงห์ท่าเคยเป็นศูนย์กลางการก่อร่างสร้างเมืองตั้งแต่ครั้งอดีตก่อนจะยกฐานะขึ้นเป็นเมืองยโสธรเสียอีก ทั้งยังเป็นแหล่งค้าขายสำคัญ

โดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ ทำให้ตึกรามบ้านช่องมีสถาป้ตกรรมยุโรปผสมจีน ปัจจุบันอาคารหลายหลังได้รับการบูรณะให้สวยงาม ทั้งยังจัดพื้นที่อย่างดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสายชิคสายชิลที่นิยมมาถ่ายรูปกัน

บริเวณบ้านสิงห์ท่าเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตัวอาคารผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับจีน พิเศษกว่าที่อื่นๆ คือมีเสาหลักเมืองถึงสามเสา โดยเสาหลักเมืองอยู่ตรงกลาง ขนาบขวาซ้ายด้วยเสาผีพระละงุมกับผีพระละงำ ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปกปักษ์รักษาหลักเมืองแห่งนี้

ที่ตั้ง: ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร จากถนนแจ้งสนิทเลี้ยวเข้ามาทางถนนอุทัยรามฤทธิ์ และวัดสิงห์ท่า