เที่ยวภูทอก วัดเจติยาคีรีวิหาร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ภูทอกหรือวัดเจติยาคีรีวิหาร ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร ภูทอกมี 2 ลูกคือ ภูทอกใหญ่และภูทอกน้อย ในอดีตอาณาบริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย

ต่อมาพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ได้เริ่มเข้ามาจัดตั้งเป็นแหล่งบำเพ็ญเพียร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบ เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณะธรรมของภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ต่อมา ก่อนที่พระอาจารย์จวนจะละสังขาร ได้ริเริ่มจัดสร้างสะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ คือการท่องเที่ยวในเชิงการแสวงบุญหรือธรรมจาริก นักท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์จากการเที่ยวชมธรรมชาติและได้ศึกษาพุทธศาสนา

ส่วนชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าและธุรกิจร้านอาหาร ส่วนบันไดขึ้นภูทอกนั้นมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี บันไดทั้ง 7 ชั้น แตกต่างกัน ชั้น 3 – 6 สามารถเดินเวียนรอบได้ ส่วนชั้นที่ 5 – 7 จัดให้เป็นแดนสวรรค์ นักแสวงบุญหรือนักท่องเที่ยวต้องสำรวมระวังกาย วาจา และหรือสวดมนต์ไปด้วยก็จะได้บุญ

ที่ตั้ง : ภูทอก บ้านคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ