บึงโขงหลง บึงกาฬ

บึงโขงหลงคือบึงน้ำขนาดกว้างใหญ่มาก มีน้ำขังตลอดปีลักษณะเหมือนแม่น้ำโขง จึงได้ชื่อว่า “บึงโขงหลง” ซึ่งเป็นบึงน้ำที่อุดมไปด้วยปลาน้ำจืดทุกชนิด ถือเป็นแหล่งน้ำที่หล่อแหล่งชีวิตเกษตรในตำบลนี้และตำบลใกล้เคียงได้ตลอดปี

และเพื่อให้บึงแห่งนี้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลจึงให้ตำบลนี้ชื่อว่า “ตำบลบึงโขงหลง” จากนั้นสืบมาจนถึงปัจจุบัน บึงโขงหลงเคยเป็นเขตพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย แต่ปัจจุบันแยกออกมาเป็นจังหวัดบึงกาฬ บึงโขงหลงได้รับการดูแลพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 11,318ไร่ 2ฝงาน 7 ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

บึงโขงหลงเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อปีพ.ศ. 2525 บึงโขงหลงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอันดับที่ 1,098 ของโลก (Wetland of International Importance) บึงโขงหลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด เช่น นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพกว่า 50 ชนิด และปลาประมาณ 80 ชนิด มีปลาที่หาดูยาก คือ ปลาบู่แคระ

ที่ตั้ง : บึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ