หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

หมู่บ้านช้างตั้งอยู่บ้านตากลาง เป็นพื้นที่นาและป่าละเมาะสลับกับป่าโปร่งเหมาะแก่การเลี้ยงช้าง ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วยหรือกูยหรือกวยมีความชำนาญในการคล้องช้างป่า ฝึกหัดและเลี้ยงช้าง

ปัจจุบันชาวบ้านตากลางยังคงเลี้ยงช้างและฝึกช้างเพื่อไปร่วมแสดงในงานช้างของจังหวัดทุกปีการเลี้ยงช้างของชาวบ้านตากลาง ไม่เหมือนการเลี้ยงช้างของที่อื่นที่เลี้ยงไว้ใช้งาน แต่เลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อน นอนร่วมชายคาเดียวกัน นักท่องเที่ยวจึงจะได้เห็นทั้งโรงช้างไปพร้อม ๆ กับการดำรงชีวิตของชาวส่วย

ที่นี่มีทัศนียภาพที่งดงาม น่าพักผ่อนนอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นภายในหมู่บ้านด้วย เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับช้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการคล้องช้าง และให้ความรู้ในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับช้าง

พร้อมทั้งยังมีการแสดงช้างสำหรับนักท่องเที่ยว มีบริการนั่งหลังช้างชมหมู่บ้าน และโฮมสเตย์สำหรับผู้ต้องการค้างแรมและเรียนรู้วิถีชีวิตคนกับช้าง

ที่ตั้ง : บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์