วัดหนองหูลิง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

พระอุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอร่าม สร้างและตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง ทำให้วัดหนองหูลิง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม กลายเป็นหนึ่งในวัดต้องห้ามพลาดมาเยี่ยมชมของจังหวัด

วัดเล็กๆ แห่งนี้ก่อตั้งเกือบร้อยปีมาแล้ว เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในพื้นที่ ก่อนปี พ.ศ. 2549  พระครูบวรธรรมปคุณ เจ้าอาวาสในเวลาดังกล่าวจะมีความคิดริเริ่มสร้างพระอุโบสถเรืออนันตนาคราช โดยมีชาวบ้านมาร่วมมือกันสร้างขึ้น

ทุกจุดของพระอุโบสถล้วนแฝงด้วยคติธรรมและปริศนาธรรม เช่น ทางขึ้นลงอุโบสถมี 4 ทิศ หมายถึง อริยสัจ 4 ทางเข้าพระอุโบสถเป็นประตูลักษณะเตี้ยๆ ทำให้เราต้องย่อตัวเดินเข้าไปเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์พระประธาน ส่วนองค์พระนั้นเป็นปางปฐมเทศนาเสมือนให้ผู้เข้ามารับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์ด้วยตนเอง เป็นต้น

อยู่ที่ ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม