กู่มหาธาตุ (กู่บ้านเขวา) อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เป็นโบราณสถานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมขอม ซึ่งแผ่ขยายเข้ามาถึงพื้นที่ภาคอีสานของบ้านเราในอดีต โดยกู่มหาธาตุ หรือกู่บ้านเขวา นับเป็นหนึ่งในอโรคยาศาลที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ให้สร้างขึ้นรวมถึง 102 แห่ง ในพุทธศตวรรษที่ 18

กู่บ้านเขวาสร้างด้วยศิลาแลงเป็นศิลปะขอมแบบบาย กรมศิลปากรขุดค้นและบูรณะขึ้นใหม่ ค้นพบโบราณวัตถุสำคัญคือรูปหินทรายองค์พระพุทธไภษัชยคุรุไวทูรย์ประภา นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือสังข์ โดยรอบพื้นที่มีการจัดทำเป็นสวนหย่อมร่มรื่นริมบึงหนองกระทุ่ม ชาวบ้านใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ทุกปีจะมีประเพณีสรงกู่สันตรัตน์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

อยู่ที่ริมบึงหนองกระทุ่ม ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อยู่ในพื้นที่สาธารณะ ไม่กำหนดเวลาเปิด-ปิด