กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

หนึ่งในอโรคยาศาลซึ่งสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ถือเป็นโบราณสถานสำคัญในจังหวัดมหาสารคาม

นอกจากความสวยงามของกู่สันตรัตน์ ยังไม่ควรพลาดชมอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่พระสันตรัตน์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบเจอภายในกู่ เช่น รูปเคารพ พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวรสี่กรประทับยืน พระกรุเก่าแก่ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านขุดพบ เช่น เครื่องจักสาน หม้อ ไห เครื่องมือทำการเกษตร จอบ เสียม กำไล เป็นต้น

ทุกปีจะมีประเพณีสรงกู่สันตรัตน์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 และประเพณีบวงสรวงกู่ซึ่งจัดขึ้นช่วงเทศกาลมาฆบูชา ก่อนวันนมัสการพระบรมธาตุนาดูนหนึ่งวัน

อยู่ที่ บ้านกู่โนนเมือง ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

อยู่ในพื้นที่สาธารณะ ไม่กำหนดเวลาเปิด-ปิด