ผ้าขิดไหมลายประยุกต์คำขวัญประจำจังหวัด กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ จ.หนองบัวลำภู

เอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้า

ผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ ขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ประณีตและคิดค้นด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เดิมมีการตัดเย็บเป็นหมอน ต่อมาเมื่อจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้ากุดแห่ จึงนำลวดลายจากหมอนขิด มาพัฒนาประยุกต์เป็นผ้า      ขิดไหมกุดแห่

ที่ตั้งและการติดต่อ

แหล่งผลิต: กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ

ที่ตั้ง : 231 ม.2 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

โทรศัพท์: 0 4235 9370, 08 7219 8231

 

ลักษณะและลวดลายการทอหรือการผลิต

ลักษณะโดดเด่นของผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ มีความพิเศษอยู่ตรงการทอที่ต้องทอตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แล้วแต่ความยากของลายโดยคนหนึ่งจะเป็นผู้ทอ ซึ่งจะใช้ไหมค้ำทอสอดค้ำให้ ส่วนอีกคนจะเป็นคนสวดกระสวย เมื่อแล้วเสร็จ

ก็จะเก็บปมเก็บขี้ไหมให้เรียบร้อย ด้วยกระบวนการผลิตที่ละเอียดเช่นนี้ จึงทำให้ผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โด่งดัง การันตีจากรางวัลระดับประเทศมากมาย ปัจจุบัน “กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่” ได้พัฒนา

ลายผ้าใหม่ ๆ ที่มีความงดงามกว่า 40 ลาย อาทิ ลายขจรคู่, ลายดาวล้อมเพชร, ลายบัวบาน, ลายเพชรพระอุมา, ลายอินถวา, ลายเพชรมณี, ลายบัวสวรรค์, ลายกระทงทอง, ลายสร้อยสังวาล, ลายมรดกไทย เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่น

ลายผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่เกิดจากแนวคิดของ ครูลำดวน นันทะสุธา ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ จนทำให้ลายผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากแนวความคิดที่นำคำขวัญจังหวัดหนองบังลำภู “ศาลสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”มาประยุกต์เป็นลายผ้าแบบใหม่ที่มีความแปลกใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ลายดอกพิกุล ลายหัว

นาค ลายบ้านเชียง ลายผีเสื้อ เป็นต้น

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ ภายใต้แบรนด์ “เทวาผ้าไทย” จังหวัดหนองบัวลำภู

 

เอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้า

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ ภายใต้แบรนด์ “เทวาผ้าไทย” เป็นกิจการผลิตและจำหน่ายผ้าไทยทอมือจากวัตถุดิบธรรมชาติ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดย นายกิตติพันธ์ สุทธิสา ทำหน้าที่เป็นประธาน

กลุ่มคนแรก โดยนายกิตติพันธ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยเหตุบังเอิญ เนื่องจากขณะนั้นอยู่ในช่วงว่างงาน และได้ขับรถไปรับ-ส่ง ป้า เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดขึ้น และระหว่างที่รอป้าก็ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว และเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาภูมิปัญญาผ้าให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ประกอบกับได้มีการเรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์การทอผ้า

จากแม่และป้า ด้วยการคลุกคลีอยู่กับกี่ทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก จึงได้ฝึกฝนทักษะจนเกิดความชำนาญในการทอผ้าขิดสลับหมี่ ซึ่งเป็นผ้าทอลายโบราณประจำจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้คิดต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้วยการนำผ้าทอขิด

สลับหมี่ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

ที่ตั้งและการติดต่อ

แหล่งผลิต : เทวาผ้าไทย

ที่ตั้ง : 264 ม.2 บ้านนาคำไฮ ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

โทรศัพท์ : 08 6972 9787, 08 5636 9104

 

ลักษณะและลวดลายการทอหรือการผลิต

เนื้อผ้าทอขิดสลับหมี่จะมีความละเอียดสวยงาม ประณีต และใส่ใจในด้ายทุกเส้น รังสรรค์ออกมาเป็นผ้าทอมือที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยม เมื่อนำมาย้อมด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ อันได้แก่ ดอกอัญชัน ฝักคูณ เปลือกประดู่ แก่นขนุน

และผ้าหมักน้ำซาวข้าวเหนียวผัวหลง ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อผ้าให้มีความนุ่ม ลื่น ยิ่งนานก็ยิ่งจะนุ่ม เหมาะสำหรับการสวมใส่ สร้างความสบายตัวให้กับผู้สวมใส่เป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่ถูกตาต้องใจกับผู้คนที่มาพบเห็น

 

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่น

ผ้าทอมือภายตราสินค้า “เทวาผ้าไทย” โดดเด่นในเรื่องเทคนิคการถนอมผ้าทอด้วยน้ำซาวข้าวผัวหลง ที่จะช่วยให้ผ้านุ่มน่าสัมผัส และที่นี่จะมีการทอผ้าด้วยเทคนิคพิเศษ โดยให้ด้านหนึ่งเป็นยกดอก และอีกด้านหนึ่งเป็นมัดหมี่ ซึ่งถือว่าเป็นลายลิขสิทธิ์มีที่นี่ที่เดียว

ผ้าฝ้ายด้นมือ ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา จ.หนองบัวลำภู

เอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้า

ผ้าฝ้ายด้นมือและตกแต่งด้วยมือ เป็นเอกลักษณ์ที่กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ “ขวัญตา” เป็นผู้ผลิตรังสรรค์ เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพ ประณีตงดงาม ด้วยการเย็บและตกแต่งด้วยมือ โดยการใช้วัตถุดิบผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ซึ่งก่อนการตัดเย็บทางกลุ่มจะมีการนำผ้าไปผ่านกระบวนการฟอก เพื่อทำให้ไม่เกิดการตกสีและไม่มีการหดตัวหลังการตัดเย็บ

ที่ตั้งและการติดต่อ

แหล่งผลิต : ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา

ที่ตั้ง : 355 ม.5 บ้านหนองกุงพัฒนา ต. โพธิ์ชัย อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู

โทรศัพท์ : 06 2826 6929

 

ลักษณะและลวดลายการทอหรือการผลิต

เอกลักษณ์เด่นหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญก็คือ “การเย็บและประดับตกแต่งด้วยวิธีการด้นมือ” ที่นำมาประยุกต์ให้เข้ากับดีไซน์ความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถ

สร้างความแตกต่าง เป็นที่โดนใจให้แก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่น

และยังได้มีการพัฒนาผลิตเป็นของที่ระลึกและของใช้ต่าง ๆ เช่น พวงกุญแจ กระเป๋า กล่องกระดาษทิชชู (เดคูพาจ) รวมไปถึงเสื้อผ้าที่เป็นงานด้นมือก็นำมาเพิ่มงานเพนท์เข้าไปทำให้ดูเก๋ไก๋ขึ้น

ผ้าขิดฝ้าย/ผ้าขิดไหม (แม่เอื้อมคำ) By เมเม่ จ. หนองบัวลำภู

เอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้า

แต่เดิมชาวบ้านในชุมชนบ้านกุดแห่ ได้มีการทอผ้าขิดเพื่อนำมาตัดเย็บเป็นหมอนขิด ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทอดพระเนตรเห็น จึงมีพระกระแสรับสั่งให้ผลิตผ้า

ขิดส่งพระราชวัง ต่อมาจึงมีการให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมขึ้น

ที่ตั้งและการติดต่อ

แหล่งผลิต : ผ้าทอแม่เอื้อมคำ by เมเม่

ที่ตั้ง : 3 ม.4 ต. กุดแห่ อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

โทรศัพท์: 09 8994 3158

 

ลักษณะและลวดลายการทอหรือการผลิต

แม่เอื้อมคำ มีการคิดค้นลายประยุกต์ให้ทันสมัยและยังคงลายโบราณไว้ และสีของผ้าไหมจะเน้นสีโทนพาสเทล สวมใส่ได้ทุกวัย ซึ่งช่างทอมีฝีมือและประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เส้นไหมคัดสรรคุณภาพเกรดพรีเมียม และ

ผ่านการคัดสรร OTOP 5 ดาว ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.), และมีตรานกยูงพระราชทานของกรมหม่อนไหมการันตรีคุณภาพ (ตรานกยูงสีน้ำเงิน) การทอผ้าของแม่เอื้อมคำ จะใส่ใจเรื่องการผสมสีเส้นไหม ทั้งทางยืน ทางพุ่ง และเส้นสอด เพื่อให้สีของผืนผ้าออกมาเป็นสีพาสเทล แต่ยังคงความคมชัดของลายผ้า หากผสมสีเส้นไหมไม่ถูกต้องจะทำให้ลายผ้าออกมาไม่ชัด และสีก็จะเหมือนผ้าเก่า ๆ ผืนหนึ่งเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่น

ในปี พ.ศ. 2526 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้มีการจัดการประกวดผ้าไหม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ. สกลนคร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้มีการพัฒนา เพื่อส่ง

ผ้าเข้าประกวดทุกปี กลุ่มทอผ้าขิดไหมได้รับรางวัลพระราชทานทุกปี จึงทำให้ผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นมรดกภูมิปัญญาตกทอดมาถึงปัจจุบัน

ภูริษาผ้าไทย

เอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้า

ผ้าทอมือนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยมาแต่ช้านาน โดยเฉพาะสตรีไทยภาคอีสานที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อว่างเว้นจากการทำนาก็จะมีการทอผ้าสาหรับนุ่งห่มและ

ถวายเป็นพุทธบูชา ผ้าทอมือจังหวัด หนองบัวลำภู มีทั้งผ้าฝ้ายจากดอกฝ้ายสีนวล หรือผ้าไหมมันระยับจากหม่อนไหมที่ได้รับการ ดูแลอย่างดี

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อนเกิดขึ้นจากความคิด ของสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการรังสรรค์งานที่มีความสวยงามของผืนผ้าทั้งสองกรรมวิธีเข้าด้วยกัน โดยการนำลวดลายของผ้าขิดที่นับได้ว่าเป็นผ้าชั้นสูง มีความวิจิตรบรรจงงดงาม มาผสานกับผ้ามัดหมี่ย้อมคราม เอกลักษณ์ของไทยอีสานเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายสองกรรมวิธีมาอยู่บนผืนผ้าอาภรณ์ผืนเดียวกันแล้ว ยังนำพืชท้องถิ่นโดยการย้อมครามซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูมิ ปัญญาที่ตกทอดมาให้สืบสานด้วยกรรมวิธีที่ซับซ้อน หรือการเลี้ยงคราม ซึ่งให้สีน้าเงินเข้ม หากทำไม่ถูกขั้นตอน ครามก็จะไม่ให้สีเรียกว่า “ตาย” ชาวอีสานเรียกสีครามว่าสีนิล สีหม้อ หรือสีหม้อนิล ชาวอีสานตอนบนนิยมนำไปย้อมผ้าและมัดเป็นลายเรียกว่า ผ้าย้อมคราม กล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าขิดสลับหมี่ของกลุ่ม ผสานหลากภูมิปัญญาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ชื่นชอบในผืนผ้าและอารยธรรมอีสาน นอกจากนี้ ภูริษาผ้าไทย ได้นำผ้าย้อมครามมาประยุกต์ในการตัดเย็บเป็นเสื้อบุรุษ เสื้อสุภาพสตรี ผ้าถุง และกระโปรง ตลอดจนการประยุกต์เพื่อให้เป็นของใช้ของประดับอีกด้วย  เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้ายแกมไหม) และสีธรรมชาติที่ปลูกเองในชุมชน เรามีเส้นใยสีน้ำตาลลุ่มภู ที่สีเข้มกว่าที่อื่น ๆ ด้วยความสมบูรณ์ของพื้นดินชาวลุ่มภู

ที่ตั้งและการติดต่อ

แหล่งผลิต : ภูริษาผ้าไทย

ที่ตั้ง : 132 ม.8 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

โทรศัพท์ : 08 1592 6185 (พัชรินทร์ ชัยรัตน์)

e-mail: ton.aspire_4520@hotmail.com line : ooy2592ton

 

ลักษณะและลวดลายการทอหรือการผลิต

ผ้าทอพื้นเมืองของภูริษาผ้าไทย มุ่งเน้นการทอผ้าและย้อมสีจากธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบและช่างฝีมือในท้องถิ่น ในทุก ๆ กระบวนการจะใช้เทคโนโลยีสะอาด และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่น

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผ้าขาวม้าเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ #ผ้าขาวม้าคุณตุ่ย# จากประชารัฐรักสามัคคีส่วนกลาง โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย