Piccolo Cafe อ.เมือง จ.สกลนคร

Piccolo Cafe จ.สกลนคร

รายละเอียดโปรโมชั่นรับส่วนลด  30 บาท เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ  300 บาท

ระยะเวลาการใช้ส่วนลด :(หมดระยะเวลาโครงการรับส่วนลดพิเศษ)

ข้อมูลร้าน 

ที่ตั้ง : 654/3 ถ.เรืองสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกล จ.สกลนคร 47000

เวลาเปิดปิด : 10:00-18:00 น. ทุกวัน

โทรศัพท์ : 08 3017 7141