MACAFF COFFEE (มาคาฟฟ์) จ.มหาสารคาม

MACAFF COFFEE (มาคาฟฟ์) จ.มหาสารคาม

รายละเอียดโปรโมชั่นรับส่วนลด 5 บาทต่อแก้ว

ระยะเวลาการใช้ส่วนลดตั้งแต่วันนี้  – 31 มกราคม 2562

ข้อมูลร้าน 

ที่ตั้ง : 50/3 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

เวลาเปิดปิด : 10.00 – 21.00 น. ทุกวัน

โทรศัพท์ : 08 1184 8431 / 08 7217 9920